BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślusarczyk Stanisław (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Ślusarczyk Piotr (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Ślusarczyk Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii
The Problem of Efficacy and Effectiveness in the Formulating and Implementing of Strategy Decision Making Process
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 716-728, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Menedżer, Przewaga konkurencyjna, Strategia marketingowa
Manager, Competitive advantage, Marketing strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W praktyce zarządzenia firmą menedżerowie napotykają różnego typu problemy, które wymagają odpowiedniego sposobu podejmowania decyzji. Orientacja rynkowa menedżerów w procesie podejmowania większości decyzji jest podstawowym warunkiem ich efektywności. Spośród wszystkich możliwych okazji menedżerowie muszą wybrać rynek najbardziej dostępny dla firmy, czyli właściwe dla niej pole działania. Ocen rynku menedżerowie nie mogą ograniczać do wytwarzanych dotychczas produktów i świadczonych usług lub stosowanej technologii. Muszą analizować wszystkie możliwości zmian układów asortymentowych i technicznych.(abstrakt oryginalny)

In the practice of management of the enterprise managers meet different types of difficulties, which based on their different characteristics need various forms of decision making process. The market orientation of managers is a core factor in determining the effectiveness of decision during the majority of decision making processes. Among all of the possible opportunities managers have to choose the market, which is the most available for the enterprise (appropriate for the company field of functioning). Market assessment cannot be limited by managers only to current products, services and technology of production. They have to analyze all possible opportunities in the modification of existing configuration of products and technology.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.
 2. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 3. Czermiński A., Czerska M, Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Gdańsk 1993.
 4. Drucker P., Menedżer skuteczny, MT Bussines, Warszawa 2011.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 6. Holstein-Beck M., Szkice o pracy, Warszawa 1987.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 8. Kisielnick J., Informatyczna infrastruktura zarządzania, PWN, Warszawa 1993.
 9. Kotler Ph., Marketing: Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 10. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
 11. Lambin J.J., The Misunderstanding about Marketing, "The CEMS Business Review" 1996, nr 1.
 12. Lange O., Ekonomia polityczna, tom I i II, PWN, Warszawa 1978.
 13. Letkiewicz A., Efektywność decyzji kierowniczych, Wydawnictwo WSP, Szczytno 2001.
 14. McDonald M., Hugh W., Plany marketingowe, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 15. Piekarz H., Efekt synergiczny jako kryterium sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (red.), W kręgu zarządzania. Spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków 2000.
 16. Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2005.
 17. Stewart D.M. (red.), Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą, PWE, Warszawa 1996.
 18. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu