BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Utzig Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Aktywa finansowe gospodarstw domowych a koniunktura gospodarcza
Households' Financial Assets and Economic Prospect
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 744-753, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Aktywa finansowe, Gospodarstwa domowe, Koniunktura gospodarcza
Financial assets, Households, Business trends
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie analizuje zależność pomiędzy wartością aktywów finansowych gospodarstw domowych a koniunkturą gospodarczą, jak również przedstawia zmiany poziomu i strukturę poszczególnych kategorii aktywów finansowych. W okresie 2004-2012 wartość realnych aktywów finansowych gospodarstw domowych i niekomercyjnych instytucji działających na rzecz gospodarstw domowych zwiększyła się o 66%. Zaobserwowano ujemną korelację między koniunkturą gospodarczą a wartością depozytów gospodarstw domowych i NPISH w ujęciu realnym, co wskazuje na to, że w warunkach niskiego wzrostu gospodarczego preferowane są mniej ryzykowne aktywa finansowe.(abstrakt oryginalny)

The paper analyses relationship between the value of households' financial assets and economic prospect as well as presents changes in the level and structure of particular types of households' financial assets. In the span of 2004-2012 value of real financial assets of households and non-profit institutions serving households increased by 66%. Negative correlation between economic prospect and real value of deposits of households and NPISH was observed which indicates that less-risky financial assets are preferred when economic growth is low.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bywalec Cz. (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Callen T., Thimann Ch. (1997), Empirical determinants of Household Saving: Evidence from OECD Countries, IMF Working Paper, nr 181.
 3. Jędruchniewicz A. (2013), Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, "Bank i Kredyt", nr. 44 (1).
 4. Liberda B., Pęczkowski M. (2012), Polarization of household saving in Poland during financial crisis 2007-2010, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Working Papers, No. 19 (85), Warszawa.
 5. Liberda B., Tokarski T. (1999), Determinanty oszczędzania i wzrostu gospodarczego w Polsce w odniesieniu do krajów OECD, [w:] B. Liberda (red.), Determinanty oszczędzania w Polsce, Raporty CASE, Warszawa.
 6. Markowski K. (2000), Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych gospodarstw domowych, "Materiały. Konferencje", Uniwersytet Szczeciński, nr 53.
 7. Rachunki finansowe - aktywa finansowe i zobowiązania, NBP, http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/krf_objasnienia.pdf, dostęp dnia 10.02.2013.
 8. Rytelewska G., Kłopocka A. (2010), Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt", nr 41(1).
 9. Skórska A. (2012), Zmiany sytuacji na polskim rynku pracy jako konsekwencja kryzysu gospodarczo-finansowego, "Ekonomia", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 245, Wrocław.
 10. Skrzypczyńska M. (2011), Pomiar cyklu koniunkturalnego w Polsce - analiza porównawcza, "Bank i Kredyt", nr. 42 (4).
 11. Starzyńska W. (2002), Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.
 12. Utzig M. (2011), Wpływ dochodu bieżącego i permanentnego na konsumpcję w krajach Unii Europejskiej, "Ekonomia", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 168, tom 2.
 13. Wójcik E. (2007), Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności, "Bank i Kredyt", nr 38 (7).
 14. Zachłod-Jelec M. (2011), Związki dynamiczne między konsumpcją, dochodem i aktywami. Wnioski dla Polski, "Bank i Kredyt", nr 42 (6).
 15. Zalega T. (2007), Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1 (5).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu