BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wałęga Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Nierówności dochodowe w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Income Inequality in the Context of Accession of Poland to the European Union
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 754-765, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Gospodarstwa domowe, Nierówności dochodowe
Households, Income inequalities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych determinowana jest wieloma czynnikami, tymi o charakterze zarówno endogenicznym, jak i egzogenicznym. Również akcesję Polski do struktur europejskich można wskazać jako bezpośrednią przyczynę zmian dotyczących polskich gospodarstw domowych. W opracowaniu została przedstawiona, za pomocą wybranych metod, analiza dochodu i nierówności dochodowych ogółem oraz w pokroju województw. Objęty badaniem okres (lata 2000-2009) pozwala porównać sytuację gospodarstw domowych przed przystąpieniem i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Do analizy wykorzystano informacje liczbowe o indywidualnych gospodarstwach domowych, pochodzące z badania budżetów domowych przeprowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny.(abstrakt oryginalny)

The income situation of households is determined by many factors, both endo- genous and exogenous. Also the accession of Poland to the European Union can be identified as a major factor, which determined a situation of economic agents in Poland. Using selected methods this paper presents the analysis of income distribution and income inequality. The paper also shows an analysis of households' economic situation by voivodeships. The study compares the economic situation of households before and after the Polish accession to the European Union. All conclusions are based on the results of the analysis of household budgets carried by the Central Statistical Office in the years 2000-2009.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2005 r., "Informacje i opracowania statystyczne", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 3. Kakwani N.C., Income Inequality and Poverty - Methods of Estimation and Policy Applications, Oxford University Press, 1980.
 4. Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 5. Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 6. Kuznets S., Share of Upper Income Groups in Income and Shavings, National Bureau of Economic Research, New York 1953.
 7. Panek T., Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011.
 8. Podolec B., Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 9. Podolec B., Ulman P., Wałęga A., Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 10. Rusnak Z., Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Seria: Monografie i Opracowania nr 184, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 11. Shorrocks A.F., The Class of Additively Decomposable Inequality Measures, "Econometrica" 1980, vol. 48, no. 3.
 12. Ulman P., Wałęga A., Nierówności dochodowe w Polsce na przełomie wieków, [w:] Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, red. S. Lis, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 13. Zienkowski L., Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu