BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wałęga Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wpływ spowolnienia gospodarczego na zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce
Impact of Economic Slowdown on Households' Debt in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 766-777, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Zadłużenie gospodarstw domowych
Household debt
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zadłużenie gospodarstw domowych podlega wahaniom w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego. Obserwowane od 2008 r. spowolnienie w gospodarce światowej nie pozostało bez wpływu na zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce. Obiektywne tempo rozwoju gospodarczego w ograniczonym zakresie wpływa na decyzje gospodarstw domowych na rynku kredytów i pożyczek. Dla aktywności na tym rynku większe znaczenie ma subiektywne postrzeganie przez konsumentów aktualnej i przyszłej sytuacji gospodarczej. W pierwszej dekadzie XXI w. również dyskrecjonalna polityka regulacyjna wzmacniała procykliczny charakter kredytów i pożyczek.(abstrakt oryginalny)

Household debt fluctuates in different phases of business cycle. The global economic slowdown, which has observed since 2008, has had an impact on the behavior of economic agents in Poland. Objective rate of economic development has limited influence on household decisions on the credit market. The growth rate of loans to private sector is more responsive to consumers' subjective perception of the current and future economic situation. The discretionary regulatory policy strengthened the pro-cyclical nature of the loans in the first decade of the twenty-first century.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bernanke B.S., Gertler M., Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, "Journal of Economic Perspectives" 1995, vol. 9, no. 4.
 2. Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 3. Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Duesenberry J.S., Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Harvard-Cambridge 1952.
 5. Fatuła D., Zachowania finansowe gospodarstw domowych a zmiany koniunktury gospodarczej, [w:] Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, pod red. J. Garczarczyka, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 6. Katona G., Psychological analysis of economic behavior, McGraw-Hill Book Company, New York 1963.
 7. Komunikat ze 175. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 lutego 2013 r., https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/175_posiedzenie_KNF.html (data dostępu: 28 lutego 2013 r.).
 8. Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt" 2010, vol. 41, nr 6.
 9. Pompain M.M., Behavioral Finance and Wealth Management, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2006.
 10. Rytelewska G. (red.), Bankowość detaliczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 11. Vandone D., Consumer Credit in Europe. Risk and Opportunities of a Dynamic Industry, Springer Physica-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu