BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Formy zatrudnienia pracowników w Unii Europejskiej - aktualne tendencje
Employment Forms in the European Union - Current Trends
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 778-789, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Rynek pracy, Zatrudnienie
Labour market, Employment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest zidentyfikowanie zmian w formach zatrudnienia pracowników oraz próba oceny skutków tych zmian z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy. W pierwszej części opracowania przedstawiono istotę zachodzących zmian w sferze zatrudnienia. W części drugiej scharakteryzowano pracujących w Unii Europejskiej według form zatrudnienia. Część trzecia to analiza empiryczna transformacji form zatrudnienia z uwzględnieniem zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnionych na czas określony i samozatrudnionych oraz ocena wpływu stosowania nietypowych form zatrudnienia na sytuację na rynku pracy.(abstrakt oryginalny)

This article presents current changes in employment forms and evaluates their impact from the point of view of the labour market. Its introductory part is a description of e changes taking place in employment. Then the article provides the background of data related to the popularity of various employment forms within the EU. Part 3 is an empirical analysis of the transformations affecting the terms of employment offered - part-time jobs, temporary jobs and self-employed collaborators - followed by an evaluation of the significance of non-standard terms of employment for the overall labour market situation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 2. Elastyczne formy zatrudnienia, Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) - szkolenia i działania pomocnicze, Warszawa 2010.
 3. Gigantyczna stopa bezrobocia wśród młodych. Co czwarty jest bez pracy, "Dziennik Gazeta Prawna", 24.10.2012 r.
 4. Grimshaw D., Miozzo M., Knowledge intensive business services: understanding organizational forms and the role of country institutions, [w:] Knowledge Intensive Business Services. Organizational Forms and Nationl Institutions, red. M. Miozzo, D. Grimshaw, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2006.
 5. Grubel H.G., Walker M.A., Services and the Changing Economic Structure, [w:] International Capital and Service Flows, red. H.G. Grubel, Theory and Measurement for Economic Policy, Vol. II, Economists of the Twentieth Century, University Press, Cambridge 1993.
 6. Kłosiński K., Współczesne tendencje w sektorze usług w Unii Europejskiej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2003.
 7. Miles I., Boden M., Introduction: Are Services Special?, [w:] Services and Knowledge-Based Economy, red. M. Boden, I. Miles, Creative Print and Design Wales, Ebbw Vale, London 2000.
 8. Nadolska J., Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych Niemczech, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 9. Nowak K., Status pojęcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii, "Pisma Filozoficzne", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2011, tom CXVIII.
 10. Offe C., Work: The Key Sociological Category, [w:] Disorganized Capitalism: Contemporary Transformation of Work and Politics, red. C. Offe, Polity Press, Cambridge 1985.
 11. Orczyk J., Rozwój usług a zmiany stosunków pracy, ,,Polityka Społeczna" 2007, nr 2.
 12. Pissarides C.A., Employment protection, "Labour Economics" 2001, nr 2.
 13. Płowiec U., Teoretyczne podstawy rozwoju gospodarki i społeczeństwa wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 14. Stroińska E., Elastyczne formy zatrudnienia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
 15. Szylko-Skoczny M., Problemy społeczne w sferze pracy, [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 16. Walczyna A., Łucjan I., Postęp techniczny a humanizacja pracy, "Postępy Nauki i Techniki" 2012, nr 12.
 17. Węgrzyn G., Service sector innovations as a source of structural changes in the labour market, "Actual Problems of Economics" 2012, No 10 (Vol. 2).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu