BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieliczko Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Krajowa pomoc publiczna w UE w okresie obecnego kryzysu
State Aid in the European Union in the Period of the Current Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 790-801, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Kryzys gospodarczy
Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przyznawanie pomocy publicznej przez państwa UE jest ściśle uregulowane w acquis communautaire. Regulacje te zmieniają się obecnie wraz z kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi. Bazując na danych KE, można stwierdzić, iż pomoc publiczna w państwach UE jest niewielka i stanowi przeciętnie 0,6% PKB. Jednocześnie poziom wsparcia znacznie spadł w ostatnich latach wraz z obecnym kryzysem gospodarczym i kryzysem finansów publicznych. Istotnym zmianom uległa również struktura pomocy. Dotyczyło to zarówno gospodarek najbardziej dotkniętych kryzysem, jak i największych państw Wspólnoty. Przeprowadzone badania wskazują na to, że konsolidacja finansów publicznych jest dla państw UE ważniejszym celem niż konieczność stymulowania gospodarki.(abstrakt oryginalny)

State aid is strictly defined within the European Union regulations as it cannot affect the functioning of a single market. The paper is aimed at presenting the changes of scale and structure of the state aid offered by the chosen EU member states during the current crisis. Among the eight countries chosen for the analysis there are these most affected by the current crisis as well as the biggest EU economies. The study is based on EC's data on state aid in the period 2006-2011and Eurostat's data on macroeconomic conditions in the EU. The analysis shows what type of state aid policy is conducted by EU countries and how it can influence the economic growth based on the macroeconomic theory. It seems that the aim of consolidating public finances achieved higher priority among the surveyed EU member states than the need to stimulate the economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bacila N. (2010), The Relation between State Aid and Economic Development in the European Union, "The Romanian Economic Journal", Year XIII, no. 36, pp. 111-122.
 2. Brunsson E. (2009), The Reforms of the European State Aid Control -decentralisation as a new form of governance?, University of Lund.
 3. Dewatripont M., Seabright P. (2005), "Wasteful" Public Spending and State Aid Control, Artykuł jest dostępny na stronie: http://neeo.univ-tlse1.fr/1212/1/dewatripont_seabright.pdf.
 4. Haucap J., Schwalbe U. (2011), Economic Principles of State Aid Control, "Discussion Papers" no. 17, Düsseldorf Institute for Competition Economics.
 5. http://www.economist.com/debate/days/view/541.
 6. Komisja Europejska (2011), dokument roboczy służb Komisji, skutki tymczasowych zasad pomocy państwa przyjęte w kontekście kryzysu finansowego i gospodarczego, SEC (2011) 1126 wersja ostateczna.
 7. Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2012 r. przepisów dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia działań na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (DzU C 356 z 06.12.2011).
 8. Komisja Europejska (2012), wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa i rozporządzenie ( WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego COM (2012) 730 wersja ostateczna.
 9. Neven D., Verouden V. (2008), Towards a More Refined Economic Approach in State Aid Control, [in:] W. Mederer, N. Pesaresi and M. Van Hoof (eds.), EU Competition Law - Volume IV: State Aid, Claeys & Casteels.
 10. Robinson J.A. (2009), Industrial Policy and Development: A Political Economy Perspective, Harvard University.
 11. Spector D. (2009), State Aids: Economic Analysis and Practice in the European Union, [in:] X. Vives (ed.), Competition Policy in the EU.
 12. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzU UE C115 z 9.5.2008).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu