BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Jarosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ewolucja koncepcji funkcjonowania rynku w społecznej nauce Kościoła Katolickiego
Evolution of Free Market Concept in Social Teaching of the Catholic Church
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 823-833, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Liberalizm, Kościół katolicki
Liberalism, Roman Catholic Church
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęty zostatał problem ewolucji społecznej nauki Kościoła Katolickiego pod kątem akceptacji idei liberalizmu klasycznego. Za punkt odniesienia przyjęto stosunek do pojęcia wolnego rynku, jako głównego wyznacznika tradycyjnie ujmowanego liberalizmu. Do analizy wybrane zostały encykliki papieskie, będące częścią oficjalnego Urzędu Nauczycielskiego, począwszy od Rerum Novarum Leona XIII, a skończywszy na Centisimus Anno Jana Pawła II. Jak wynika z przeprowadzonych badań, spadła akceptacja dla poglądów tradycyjnie uważanych za liberalne - wolności i odpowiedzialności osobistej, idei wolnorynkowych, a nacisk przesunął się w kierunku akceptacji ingerencji państwa w życie obywateli. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie "rozmywania" pojęcia wolnego rynku.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of evolution of the Catholic Church's social teaching in terms of acceptance of the ideas of classical liberalism. As a reference point there was taken the attitude to the idea of the free market, as the main determinant of classical liberalism. For the analysis there were taken only an encyclical which are part of the official Magisterium, from Leo XIII's Rerum Novarum to Centesimus Anno by pope John Paul II. As the analysis shows the acceptance of views which are traditionally considered liberal: freedom and personal responsibility and free market concept, significantly decreased. The emphasis shifted towards the acceptance of state intervention in human life. It is especially visible on the example of "blurring" the notion of the free market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Jan Paweł II, Centesimus Anno, Rzym 1991.
 2. Jan Paweł II, Laborem Exercens, Rzym 1981.
 3. Jan Paweł II, Sollicitudo Rei Socialis, Rzym 1987.
 4. Jan XXIII, Mater et Magistra, Rzym 1961.
 5. Leon XIII, Rerum Novarum, Rzym 1891.
 6. Lipniak J. (red.), Encykliki społeczne Kościoła Katolickiego, Oficyna Wydawnicza ATUT, Świdnica 2005.
 7. Mises L., Interwencjonizm, Arcana, Kraków 2005.
 8. Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2004.
 9. Mises L., Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 10. Paweł VI, Populorum Progression, Rzym 1967.
 11. Pius XI, Quadragesimo Anno, Rzym 1931.
 12. Ryczan K. (red.), Kompendium nauki społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu