BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewódzka-Wiewiórska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie lokalnych grup działania w budowaniu kapitału społecznego na obszarach wiejskich
The Significance of Local Action Groups in Formation of Social Capital in Rural Areas
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 834-843, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Kapitał społeczny, Obszary wiejskie, Program LEADER
Social capital, Rural areas, LEADER Programme
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przejawem nowego podejścia wobec problematyki rozwoju obszarów wiejskich w UE jest program Leader, którego istota sprowadza się do partnerstwa lokalnego. W ramach lokalnych grup działania podejmowana jest współpraca sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, z wykorzystaniem lokalnych zasobów i zaangażowaniem się mieszkańców. Cel główny Leadera to budowanie kapitału społecznego przez pobudzenie aktywności środowisk wiejskich oraz zaangażowanie ich w proces tworzenia i realizacji lokalnych strategii rozwoju. W opracowaniu przedstawiono istotę programu Leader. Wskazano potencjalne korzyści programu dla kształtowania się kapitału społecznego na obszarach wiejskich.(abstrakt oryginalny)

The "Leader" programme is a manifestation of a new approach towards rural areas development in the European Union. The significance of this programme comes down to local partnership. As part of local action groups a cooperation of social, economic and public sector is undertaken, using local resources and with the engagement of inhabitants. The main purpose of the "Leader" is building social capital by stimulating the activity of rural areas circles and involving them in the process of building and implementing of local development strategies. The study presents the significance of the "Leader" programmeand its potential advantages for the formation of social capital on rural areas.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. CEBOS BS/32/2010, Gotowość Polaków do współpracy.
 2. Dane udostępnione przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego 2012.
 3. Dziennik Gazeta Prawna, Biurokracja niszczy program Leader, 04.05.2011.
 4. Fedyszak-Radziejowska B., Społeczności wiejskie pięć lat po akcesji do UE - sukces spóźnionej transformacji, [w:] Raport o stanie wsi. Polska 2010, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 5. Fukuyama F., Kapitał społeczny, [w:] L.E. Harrisom, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 6. Mapa Polski z podziałem na lokalne grupy działania, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl [20.03.2013].
 7. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 8. Oś IV PROW 2007-2013 - Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju, opracowanie Mini- sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2011.
 10. Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A., Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 11. Sarracino F., Social Capital and Subjective Well-Being trends: Evidence from 11 European countries, University of Siena 2009.
 12. Wojewódzka A., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym, [w:] M. Adamowicz (red.), Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa 2006.
 13. Wojewódzka-Wiewiórska A., Determinants of rural areas development in the theory, [w:] Development Prospects of Rural Areas Lagging Behind in the CEE Region, Conference Proceeding, L. Villanyi, Gődőllő, 2011.
 14. Wojewódzka-Wiewiórska A., Efekty programu Leader na obszarach wiejskich, "Wieś Jutra", nr 11/12 2011 (160/161).
 15. Wojewódzka-Wiewiórska A., Potrzeba budowy kapitału społecznego na wsi, "Wieś Jutra", nr 11/12 2011 (160/161).
 16. Wojewódzka-Wiewiórska A., Socialcapital as anendogenousfactor of local development, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIII, Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011.
 17. www.partnerstwozalewu.org.pl [20.03.2013].
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu