BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolska Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kodeksy etyczne jako instrument poprawnych relacji między podmiotem gospodarczym a konsumentem
Ethical Codes as a Tool of Correct Relations Between a Firm and a Consumer
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 844-852, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Konsument, Przedsiębiorstwo, Relacje z klientami
Consumer, Enterprises, Relationships with customers
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba wywołania szerszej dyskusji dotyczącej celu, zadań i funkcji, jakie powinny spełniać kodeksy etyczne jako istotny instrument regulujący związki zachodzące między przedsiębiorstwem a konsumentami. Podjęcie tego dialogu wynika z wielu powodów. Do najważniejszych zaliczyć należy pojawiający się często mechanizm wyzwalający w pracownikach chęć zharmonizowania własnej postawy z tym, co jest w organizacji dobrze widziane i wynagradzane, ale nie zawsze etyczne, oraz utrzymywanie układu, który utrwala dominującą pozycję jednej ze stron. Pomimo jednak pojawiania się wielu nieprawidłowości w relacjach firma-konsument, pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w ostatnich latach jest coraz większa świadomość, że najkorzystniejszą sytuacją dla każdej ze stron jest etyka dialogu, rozmowy i negocjacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to provoke a wider discussion concerning aim, tasks and functions of ethical codes as an important tool regulating relations between an enterprise and consumers. The most important reasons to initiate such a discussion is the often observed will of employees to adjust their attitude to sometimes unethical expectations of an organization, as well as maintaining a hierarchy of domination of one of the sides. In spite of many irregularities in the relations firm-consumer, one has to notice a positive fact of increasing in the last years the awareness of benefits for both sides coming from the ethics of a dialogue, conversation and negotiation(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Apel K.O., Etyka dyskursu jako etyka odpowiedzialności - postmetafizyczna transformacja etyki Kanta, Kraków 1992.
  2. Arrow K.J., Social Responsibilty and Economic Efficiency, "Public Policy", Summer 1973, vol. XXI no 3.
  3. Bogl J.C., Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, wstęp bez numeracji pt. "W szponach pokusy".
  4. Dietl J., Gasparski W., Etyka biznesu, PWN, Warszawa 1999.
  5. Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  6. Jones E.E., Ingratiation: a social psychological analysis, Appleton-Century-Crofts, New York 1964.
  7. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
  8. Pratley P., Etyka w biznesie, Gebethner i Ska, Warszawa 1998.
  9. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa 1998.
  10. Wolska G., Ingracjacja jako źródło nieetycznych postaw pracowników organizacji usługowych na przykładzie marketingu relacyjnego (próba zarysowania obszaru badawczego), Zeszyty Naukowe nr 145 "Zarządzanie organizacjami usługowymi", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu