BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkiewicz Halina (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Znaczenie jakości gruntów w kształtowaniu cen ziemi rolniczej
The Importance of the Soil Quality in the Price Setting of Agricultural Land
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 14-19, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Grunty rolne, Jakość gruntów rolnych, Ceny ziemi
Arable land, Quality of agricultural land, Land prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany ceny ziemi rolniczej w obrocie prywatnym w zależności od jej jakości w województwie lubuskim i w Polsce w latach 1999-2009. W analizowanym okresie zaobserwowano dynamiczną zwyżkę cen, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Na ogólny poziom cen wpływały przede wszystkim przyrosty wartości gruntów o najniższej jakości. Wykazano, że według rolników kupujących grunty rolne cena ziemi jest kształtowana w znaczącym stopniu przez możliwość zmiany przeznaczenia gruntu, uzyskiwania korzyści z "bycia rolnikiem" i położenie działki. (abstrakt oryginalny)

This paper presents changes in the agricultural land prices dependent on the soil quality for Poland and lubuskie province based on the land deals between farmers (in the years 1999-2009). The highest land price increase has begun since the year 2003, just before the Poland accession to the Ell. In lubuskie province the range of land prices between high and weak soil quality was lower than in Poland. The fastest price change was noted in the case of the low soil quality, the lowest price change was noted in the case of the good soil quality. In individual transactions on the local market the soil quality has lower importance. In the farmers' opinion the most important factors are: the ability of changing the land destine, financial fruits and the locality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Regionalnych. 2008: Przeciętne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym. Przeciętne ceny skupu produktów rolnych. GUS, Warszawa.
 2. Klare K., Peters W. 1980: Entwicklung der Kaufpreise auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt in der Bundesrepublik Deutschland. Landbauforschung lolkenrode, nr 30(2), s. 107-133.
 3. Kozera A. 2009: Brakuje ziemi budowlanej - kupujemy rolną. www.dziennik.pl/gospodarka/article40869/Brakuje_ziemi_budowlanej_kupujemy_-rolna.html, 7.10.2009.
 4. Kozioł D., Parlińska A. 2009: Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnej. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 2, s. 120-125.
 5. Pałasz L. 2007: Tendencje wzrostu ceny ziemi rolnej. Oeconomia, nr 6(1), s. 35-41.
 6. Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. 2003: IERiGŻ-PIB, ANR, MRiRW, s. 10.
 7. Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. 2007: IERiGŻ-PIB, ANR, MRiRW, s. 20-25.
 8. Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. 2009: IERiGŻ-PIB, ANR, MRiRW, s. 25-26.
 9. Stuczyński Т., Kozyra J., Łopatka A., Siebielec G., Jadczyszyn J., Koza P., Doroszewski A., Wawer R., Nowocień E. 2007: Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Studia i raportv. IUNG-PIB, nr 7, s. 77-115, 81.
 10. Wielicki W., Szymańska M. 2001: Analiza rynku ziemi rolniczej w kontekście wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 901, s. 539-548.
 11. Woś A. 1996: Agrobiznes - makroekonomika. Wyd. Key Text, Warszawa, t. 1, s. 96.
 12. Woś A. 1996a: Podstawy agrobiznesu. Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa, s. 136-137.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu