BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wronowska Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce jako przykład bariery wejścia na rynek pracy
Expectations of Employers Towards Graduates of Universities in Poland as an Example of Barriers to Enter the Labor Market
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 861-871, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Rynek pracy, Kwalifikacje pracowników
Labour market, Qualifying employees
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy został poruszony temat związany z procesem wejścia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych. Analizie zostały poddane bariery utrudniające przebieg tego procesu. Szczegółowo zostały omówione oczekiwania pracodawców w stosunku do umiejętności, jakie powinni posiadać ubiegający się o pracę absolwenci. Wnioski formułowane na podstawie tej części analizy świadczą o dużych rozbieżnościach występujących w tym obszarze badań. W pracy zebrano również rekomendacje pracodawców odnośnie do funkcjonowania szkolnictwa wyższego, szczególnie w obszarze kształtowania u studentów umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej(abstrakt oryginalny)

he work discusses the problem of entering the labor market by graduates of universities. The barriers hindering this process were analyzed. The paper discusses in detail the expectations of employers in relation to the skills that graduates applying for the job should have. Conclusions made on the basis of this part of the analysis prove large discrepancies occurring in this area of research. The study also presents recommendations of employers towards the functioning of higher education, especially in the development of students' skills in their future professional life.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dach Z. (red.), Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Wyd. UE w Krakowie, Kraków, 2008.
 2. Global Employment Trends for Youth, ILO Report 2010.
 3. Karta Praw Studenta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl, stan na 15.10.2012.
 4. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012.
 5. Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych. Raport z badań, Instytut Badań nad Demo- kracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.
 6. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Raport De- loitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 7. Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów, Raport Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH, Warszawa 2010.
 8. Praca nierejestrowana w Polsce. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
 9. Szafraniec K. (red.), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 10. Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009, GUS, Warszawa 2010.
 11. Wronowska G., Aktywizacja zawodowa wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badania ankietowe, [w:] Ekonomia, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 12. Wronowska G., Ewolucja postaw studentów wobec podejmowania pracy w czasie studiowania. Praca w czasie studiów - konieczność czy wybór?, [w:] Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, red. W. Jarecki, wyd.volumina.pl, Daniel Krzanowski, Szczecin 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu