BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zachorowska Alfreda (Politechnika Częstochowska), Tylec Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Title
Instytucjonalna struktura rynku pracy w Polsce
Institutional Structure of the labor Market in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 884-894, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Instytucje, Rynek pracy, Zatrudnienie
Institutions, Labour market, Employment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Występowanie w gospodarce trzech podstawowych czynników wytwórczych: pracy, ziemi i kapitału, skutkuje poddawaniem analizie rynków: pracy, dóbr i usług, kapitału i pieniądza. Jak na każdym z wyżej wymienionych, tak i na rynku pracy zachodzi konfrontacja popytu i podaży, a także na każdym z nich funkcjonują określone podmioty i instytucje. W artykule zaprezentowano instytucjonalną strukturę rynku pracy w Polsce. Scharakteryzowane zostały podmioty funkcjonujące na rynku pracy, w tym w szczególności publiczne służby zatrudnienia i ich zadania(abstrakt oryginalny)

The presence of three main factors of production: labor, land and capital in the economy, brings about the analysis of labor, goods and services, and capital and money markets. In all those markets, and of course in labor market too there is a confrontation between demand and supply, as well as all those markets establish their own entities and institutions. This paper presents institutional structure of the labor market in Poland. The entities operating in the labor market in Poland were described, in particular public employment authorities and their tasks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agencje zatrudnienia 2008 r. Informacja z działalności agencji zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009 r.
 2. Bazan A., Samorząd terytorialny a przeciwdziałanie bezrobociu, Prace Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Zeszyty Naukowe nr 1/2002.
 3. Blanpain R., Graham R., Beirnaert W., Temporary agency work and the information society, Kluwer Law International, Hague 2004.
 4. Borowiec A., Rynek czynników produkcji, [w:] Wybrane problemy ekonomii, red. T. Protas, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.
 5. Gębski M., Rynek pracy. Wybrane problemy, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2008.
 6. Głąbicka K., Wybrane elementy rynku pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2001.
 7. Holecki T., Samorządowy model kreowania rynku pracy, [w:] Samorządowa polityka społeczna, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TPW, Warszawa 2002.
 8. Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2011 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy, Warszawa 2012.
 9. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 10. Kotlorz D., Podstawowe pojęcia, [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 11. Kryńska E., Europejska strategia zatrudnienia na polskim rynku pracy. Trudne początki, [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. Lucyny Frąckiewicz, red. A. Rączaszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 12. Kryńska E., Niedopasowania podaży i popytu na pracę w Polsce, [w:] Polski rynek pracy - niedopasowania strukturalne, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2004.
 13. Kryńska E., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce - instytucje i programy, [w:] Rynek pracy w skali lokalnej, red. R. Szula i A. Tucholska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 14. Kukulak-Dolata I., Współpraca przedsiębiorstw ze służbami zatrudnienia, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003.
 15. Muczyński M., Publiczne służby zatrudnienia jako element instytucjonalnej struktury suwalskiego rynku pracy, [w:] Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności, red. R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, IPiSS, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Warszawa-Białystok 2006.
 16. Nickel S., Layard L., Labor Market Institutions and Economic Performance, [w:] Handbook of labor economics, Tom 3C, red. O. Ashenfelter, D.E. Card. Elsevier, Amsterdam, Oxford 2007.
 17. Skórska A., Działania na rzecz zatrudnienia w Unii Europejskiej, [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 18. Skórska A., Publiczne służby zatrudnienia, [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 19. Tylec A., Polityka rynku pracy i polityka zatrudnienia a zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Wybrane elementy procesu zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Zachorowska i A. Wójcik-Mazur, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 20. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku (DzU 2004, nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami).
 21. Usytuowanie urzędów pracy oraz podział zadań i kompetencji po 1 stycznia roku 2000, Materiały na briefing w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - 29 grudnia 1999, "Rynek Pracy" nr 12(96) z 1999 r./nr 1(97) z 2000 r.
 22. Wiśniewski Z., Polityka rynku pracy, [w:] Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2002.
 23. Wiśniewski Z., Teoretyczne podstawy polityki rynku pracy, [w:] Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską, red. Z. Wiśniewski, IPiSS, Warszawa 2001.
 24. Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kobiety i instytucje na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2006.
 25. Ziółkowski P., Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, Ustawa z omówieniem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu