BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielenkiewicz Małgorzata (Uniwersytet Gdański)
Title
Upodabnianie się krajów pod względem poziomu dobrobytu w procesie integracji europejskiej
Convergence of the Countries in Terms of Social Welfare in the Process of European Integration
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 895-906, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Dobrobyt społeczny, Miary nierówności, Odległość euklidesowa
Social welfare, Inequality measures, Euclidean distance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie stanowi część szerszego badania, dotyczącego współczesnych uwarunkowań dobrobytu społecznego. W artykule skupiono się na wpływie integracji europejskiej na proces upodabniania się krajów Unii Europejskiej pod względem poziomu dobrobytu społecznego, którego podnoszenie jest jednym z celów UE. W badaniu wykorzystano wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index) oraz miary nierówności. Analizę przeprowadzono w dwóch etapach: 1) porównanie starych i nowych krajów członkowskich z wykorzystaniem miar dyspersji (dla HDI w latach 1995-2011, dla miar nierówności w latach 2005-2011); 2) analiza zmian w odległości euklidesowej w HDI pomiędzy krajami UE. Celem artykułu jest zbadanie, czy i w jakim stopniu nowe kraje członkowskie upodobniają się do "starej" UE pod względem poziomu mierników związanych z dobrobytem społecznym.(abstrakt oryginalny)

The research is a part of a wider study on the contemporary conditions of social welfare. The paper focuses on the impact of the European integration on the convergence between the European Union countries in terms of social welfare, measured with Human Development Index and indicators of social inequality. The analysis was conducted in two stages: 1) a comparison of the old and new member countries with the usage of dispersion measures, 2) an analysis of changes in the Euclidean distance between EU countries. The aim of the article is to examine whether and to what extent the new member states conformed to the "old" EU countries in terms of measures of social welfare.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Cohen D., Prosperity słabości, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2011.
 3. Czapliński J., Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, "Nauka" 2012, nr 1.
 4. Easterlin R. A., Income and happiness: Towards a unified theory, "The Economic Journal" 2001, no. 111.473.
 5. Fitoussi J.P., Sen, A., Stiglitz J., Report by the commission on the measurement of economic per- formance and social progress, The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009.
 6. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 7. Grabicz M., Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate?, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 8. Human Development Reports: http://hdr.undp.org/.
 9. Inglehart R., Culture shift in advanced industrial society, Princeton University Press, 1989.
 10. Payne A., Phillips N., Rozwój, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2011.
 11. Piasecki R. (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2011.
 12. Ptaszyńska B., Wyrównywanie poziomu rozwoju Polski i Unii Europejskiej, [w:] S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski (red.), Gospodarka polska po 20 latach transformacji, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 13. Szarfenberg R., Rozwój społeczny, czyli detronizacja PKB, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej, 2011.
 14. Zysnarska E., Pomiar jakości życia, [w:] M.G. Woźniak (red.), Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu