BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chalastra Michał (Uniwersytet Gdański)
Title
Rachunek zysków i strat a wymogi zarządzania strategicznego
Profit and Loss Account and the Requirements of Strategic Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 54-65, tab, bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Rachunek zysków i strat, Zarządzanie strategiczne
Profit and loss statement, Strategic management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje reguły tworzenia rachunku zysków i strat ujawniającego informacje według kryterium realizowanych w przedsiębiorstwie strategii.(abstrakt oryginalny)

The article is a presentation of rules for creating profit and loss account revealing information according to the criterion of strategies implemented in an enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Babuśka E., Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości, Kluczowe Problemy Teorii i Praktyki Rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. I, Gdańsk 2011.
 2. Brzezin W., Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2006.
 3. Chalastra M., Rodzaj działalności miejsc powstawania kosztów jako wymiar analizy kosztów, [w:] System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 4. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2009.
 5. Gierusz J., Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 62(118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 6. Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk 2010.
 7. Gierusz J., Plan kont z komentarzem: handel, produkcja, usługi, ODDK, Gdańsk 2005.
 8. Janowicz M., Ujawnienia dotyczące wartości godziwej zgodnie z projektem Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Finansowej. Kluczowe Problemy Teorii i Praktyki Rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. 1, Gdańsk 2011.
 9. Kamieniecka M., Przesłanki wyboru zasad wyceny wartości bilansowej - składników majątkowych - wybrane problemy, Kluczowe Problemy Teorii i Praktyki Rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. 1, Gdańsk 2011.
 10. Maruszewska E., Rzetelność wartości godziwej w procesie księgowego rozliczania połączeń metodą nabycia - wyzwanie współczesnej rachunkowości, Kluczowe Problemy Teorii i Praktyki Rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. 1, Gdańsk 2011.
 11. Mazur A., Wartość godziwa a nadrzędne zasady rachunkowości, Kluczowe Problemy Teorii i Praktyki Rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. 1, Gdańsk 2011.
 12. Mućko P., Przesłanki i ograniczenia stosowania wartości godziwej w regulacjach rachunkowości. Kluczowe Problemy Teorii i Praktyki Rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. 1, Gdańsk 2011.
 13. Paszkiewicz A., Szadziewska A., Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. I, Gdańsk 2011.
 14. Schruff W., Sprawozdawczość według MSSF - między prognozą przepływów pieniężnych a rozliczeniem się zarządu z powierzonych środków, "Rachunkowość" nr 3, 2012.
 15. Sojak S., Jankowska M. MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności, Difin, Warszawa 2007.
 16. Sobańska I., Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 17. Szadziewska A., Klasyfikacja i ujmowanie kosztów środowiskowych przedsiębiorstwa w sprawozdaniach zewnętrznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 65 (121), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2012.
 18. Trzpioła K., Obowiązki informacyjne wynikające z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 14. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2005.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 20. Wyczółkowska D., Badanie szacunków wartości godziwej w obecnych warunkach rynkowych, "Rachunkowość" nr 5/11, 2011.
 21. http://www.iasplus.com/en/binary/dttpubs/0906ifrs8polish.pdf.
 22. IASB, Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/framework.pdf (dostęp: 14.05.2011).
 23. FASB, SFAC 8 "Conceptual Framework for Financial Reporting", Chapter 1, The Objective of General Purpose Financial Reporting, and Chapter 3, Qualitative Characteristics of Useful Financial Information, 2010, http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1175821997186&blobheader=application%2Fpdf (dostęp: 12.05.2011).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu