BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Zieliński (Politechnika Śląska)
Title
Demografia i aktywność zawodowa ludności a poziom bezrobocia w Unii Europejskiej
Demography and Economically Active Population vs. the Level of Unemployment in the European Union
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 907-916, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Wzrost gospodarczy, Bezrobocie, Demografia, Aktywność zawodowa ludności
Economic growth, Unemployment, Demography, Activity rate of population
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcono problematyce zmian sytuacji na rynku pracy w warunkach zmian stanu koniunktury gospodarczej, sytuacji demograficznej i aktywności zawodowej ludności. Analizą objęto dziesięć największych ludnościowo krajów Unii Europejskiej, bazując na danych za lata 2007-2011, publikowanych przez Eurostat. W większości analizowanych krajów zaobserwowano dostosowania rynku pracy do koniunktury gospodarczej, polegające na wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia w okresie poprawy koniunktury (i odwrotnie). Dane statystyczne wskazują, że kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej współwystępuje ze wzrostem liczby ludności w wieku 15-64 lata i wzrostem aktywności zawodowej ludności, które powodują wzrost poziomu bezrobocia.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of situation changes on the labor market triggered by changes of the economic situation, demography situation and professional activity of population. The analysis included ten largest countries of the European Union according to population, basing on the data for years 2007-2011, published by Eurostat. In most of the analyzed countries it was possible to observe adjustments of labor market to the economic situation which consisted in the employment increase and unemployment fall during the economic improvement (and vice versa). Statistical data show that economic crisis in the European Union co-exists with the increase in 15 to 64 years old population and increases in economically active population, which causes the increase in the level of unemployment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andolfatto D., Business cycles and labor market search, "American Economic Review" 1996, no. 86(1).
 2. Barro R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 4. Blundell R., Brewer M., Francesconi M., Job changes and hours changes: understanding the path of labor supply adjustment, "Journal of Labor Economics" 2008, vol. 26(3).
 5. Cahuc P., Le Barbanchon T., Labor market policy evaluation in equilibrium: some lessons of the job search and matching model, "Labour Economics" 2010, no. 17(1).
 6. Coile C.C., Levine P.B., Labor market shocks and retirement: Do governments programs matter?, "Journal of Public Economics" 2007, no. 91.
 7. Góra M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce, "Ekonomista" 2005, nr 1.
 8. Kryńska E., Niedopasowania podaży i popytu na pracę w Polsce, [w:] Polski rynek pracy - niedopasowania strukturalne, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2004.
 9. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 10. Pissarides C.A., Teoria bezrobocia w stanie równowagi, PTE, Warszawa 2012.
 11. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Pol- text, Warszawa 2002.
 12. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa 2007.
 13. Zieliński M., Rynek przy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa 2012.
 14. Zieliński M., Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu