BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiec Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kryzys gospodarczy a polityka monetarna i fiskalna w strefie euro w latach 2008-2012
Economic Crisis and Monetary and Fiscal Policies in the Euro Zone in the Years 2008-2012
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 13-23, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Kryzys gospodarczy, Wspólna Polityka Monetarna, Polityka fiskalna, Strefa euro
Economic crisis, Common Monetary Policy, Fiscal policy, Eurozone
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie wpływu kryzysu gospodarczego w strefie euro w latach 2008-2012 na gospodarkę oraz politykę monetarną i fiskalną. W badaniach zastosowaną metodę analizy wskaźników makroekonomicznych, monetarnych i budżetowych. Skutki kryzysu były bardzo zróżnicowane wewnątrz strefy euro. Kryzys zmienił nastawienie polityki monetarnej i fiskalnej. Podstawowe stopy procentowe EBC obniżyły się do najniższego poziomu od 1999 r. Ekspansywnej polityce monetarnej towarzyszyła bardziej zróżnicowana polityka fiskalna. Na początku była ona ekspansywna, ale siła ekspansji budżetowej była silnie zróżnicowana, i słabła wraz ze wzrostem długu publicznego. W efekcie nastawienie polityki fiskalnej zmieniło się z ekspansywnego na restrykcyjne ze względu na niestabilność finansów publicznych, zagrażającą funkcjonowaniu unii walutowej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to assess the influence of economic crisis in the euro zone on the economy and monetary and fiscal policy. It is achieved through the analysis of macroeconomic, monetary and fiscal indexes. The effects of the crisis were very different within the euro zone but the crisis changed objectives and tools of monetary and fiscal policy everywhere. ECB's main interest rates were lowered to the lowest level since 1999. Expansionary monetary policy was assisted by more diverse fiscal policy. In the beginning it was also expansionary but to a different extent. Later it was diminishing when public debt was rising. It resulted in a change from expansionary fiscal policy to more restrictive one as a result of increasing instability of public finances threatening the existence of economic and monetary union.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cyclical Adjustment of Budget Balances, European Commission, Autumn 2012.
 2. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (2010/281/UE), Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2010.
 3. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (2009/522/WE), Dz. Urz. UE L 174 z 4.7.2009.
 4. Euro Area Statistics, Monthly Bulletin, ECB, June 2008-January 2013.
 5. European Economic Forecast, European Commission, Winter 2013.
 6. Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area, ECB, 6 December 2007.
 7. General Government Data. Part II: Tables by Series, European Commission, Autumn 2012.
 8. Monetary policy decisions, ECB, 8 October 2008.
 9. News release euroindicators, Eurostat, 23 January 2013, no. 12.
 10. News release euroindicators, Eurostat, 29 January 2013, no. 16.
 11. Raport roczny, EBC, kwiecień 2010.
 12. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?primt=true.
 13. http: //appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do.
 14. http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm.
 15. http://sdw.ecb.europa.eu.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu