BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiec Leszek (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), Kuśmierek Marzena (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Kapitał żelazny w finansowaniu organizacji non-profit w Polsce
Endowment Capital and Funding Sources in Non-profit Organizations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 24-36, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Kapitał, Organizacje pozarządowe, Trzeci sektor gospodarki
Capital, Non-governmental organisation, Third sector of the economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie przedstawia różnice pomiędzy kapitałem żelaznym a funduszami przepływowymi na tle trzeciego sektora w Polsce. Autorzy podkreślają złożoność strategii finansowej nakierowanej na zgromadzenie kapitału wieczystego będącego ekonomicznym zabezpieczeniem w okresach gorszej koniunktury. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kapitału żelaznego jako źródła stabilizacji finansowej organizacji niezarobkowych. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że fundusz nienaruszalny (endowment) daje szersze możliwości finansowania programów oraz kosztów administracyjnych NGO (Non Governmental Organizations). Stabilny endowment ułatwia działalność statutową i daje większe poczucie bezpieczeństwa zarówno zarządom organizacji, ich pracownikom, jak i beneficjentom usług.(abstrakt oryginalny)

This study presents differences between endowment capital and flow capitals in the non-governmental sector in Poland. The authors emphasize the complexity of the financial strategy aiming at cumulating endowment capital that could increase the economic security of the third sector in the challenging financial times. This study presents the endowment as a source of financial stability for non-profit organizations that enables them to cover operating costs and secure funding of programmes. Stable endowment facilitates statutory activity and provides management boards, employees, as well as beneficiaries of the non-for-profit organizations with the greater sense of security.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A Primer for Endowment Grantmakers. Endowment strategies to assist and enhance the work of nonprofit organizations, Ford Foundation, 2001.
 2. Auda L., Budowa i zarządzanie kapitałem żelaznym, Artykuł dedykowany kampanii społecznej "Jesteśmy dziś, jutro, zawsze", www.funduszwieczysty.pl/campaign/ (dostęp: 13.01.2013).
 3. Głażewska D. (red.), Finanse w organizacji pozarządowej, ARFP, Warszawa 2006.
 4. Głażewska D., Schimanek T., Tokarz B., Fundraising, to sztuka, której można się nauczyć, ARFP, Warszawa 2005.
 5. Herbst J., Przewłocka J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raporty z badań za lata 2004-2010, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2005-2011.
 6. Królikowska A. (red.), Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce, [w:] Ekonomia społeczna. Teksty 19/2006, Warszawa 2006.
 7. Markowski S., Burzyński C., Zarządzanie środkami organizacji pozarządowych, Materiały z seminarium "Prawne i finansowe aspekty tworzenia kapitału żelaznego", Warszawa 2002.
 8. Miree K.W., From Theory to Practice: Three Successful Models to Build Endowment, Kathryn W. Miree & Associates, Inc. Birmingham, Alabama 2003.
 9. Schimanek T., Fundusze lokalne - nowa forma finansowania organizacji pozarządowych w Polsce, [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002.
 10. Sprawozdania finansowe i sprawozdania merytoryczne Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej za lata 2002-2011.
 11. Thomas R.N., Raport na temat warunków tworzenia kapitałów żelaznych i zarządzania nimi w Polsce, EastWest Institute, Praga 2002.
 12. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2010, nr 34, poz. 189.
 13. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, DzU 1997, nr 88, poz. 553.
 14. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, DzU 1991, nr 46, poz. 203.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu