BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodnicka Patrycja (Uniwersytet Warszawski), Niewińska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Determinanty wyceny rynkowej sektora bankowego w dobie kryzysu
Determinants of Market Valuation of the Banking Sector During the Recent Financial Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 37-47, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Kapitał własny
Ownership capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy podjęli w artykule kwestię wyceny rynkowej sektora bankowego w Europie w dobie kryzysu. Poddano analizie czynniki mogące mieć wpływ na wspomnianą wartość. Badanie zostało przeprowadzone dla wybranych banków europejskich na koniec 2010 r. W celu weryfikacji wpływu kredytów międzybankowych, zysku (straty) netto oraz kapitału własnego na kapitalizację rynkową wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów. Statystycznie istotny wpływ na wycenę rynkową ma zysk(strata) netto oraz kapitał własny spółki.(abstrakt oryginalny)

The authors of the article have taken the issue of market valuation of the banking sector in Europe during the crisis. The paper analyses the factors that affect the value. The research was conducted for selected European banks at the end of 2010. In order to verify the impact of interbank loans, profit (loss), equity and market capitalization, the least-squares method was used. The outcome shows that profit (loss) and shareholders' equity of the company have a significant effect on the market price. The article consists of four parts. In the first and second chapter, the authors characterize market capitalization of banks before, during and after the crisis and its determinants. The third part presents and analyses the linear regression model. The final conclusions are shown in the last section of the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brosel G., Jurgen M., Wycena przedsiębiorstwa, Wyd. Oficyna, Warszawa 2011.
 2. European Central Bank EUROSYTEM, praca zbiorowa, EU Banking Structures, Frankfurt am Main 2010.
 3. European Commission, praca zbiorowa, The effects of temporary State aid rules adopted in the context of the financial and economic crisis, SEC, Brussels 2011.
 4. Kotowicz A., Raport o sytuacji banków w 2010 roku, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
 5. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wyd. PWN, Warszawa 2011.
 6. Nowak A., Nowak S., Sopoćko A. (red.), Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Wyd. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009.
 7. Osiński J. (red.), Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, Zrozumieć kryzys, Warszawa, 2010 nr 5.
 8. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla Ekonomistów, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 9. Smaga P. Powiązania między sektorem bankowym a kryzysem zadłużeniowym w strefie Euro, "Bezpieczny Bank" 2012, nr 3(48).
 10. Szymański K., Konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro dla europejskiego i polskiego sektora bankowego, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, 2011.
 11. Żyżyński J., Podstawy Metod Statystycznych dla Zarządzania, Wyd. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu