BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czechowska Iwona Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rachunki osobiste dla klientów 60+
Personal Accounts for Clients 60+
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 61-72, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Rachunek bankowy, Klienci indywidualni
Bank account, Individual clients
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany demograficzne powodują wzrost zainteresowania procesem starzenia się społeczeństwa. Celem opracowania jest identyfikacja i ocena rachunków osobistych oferowanych klientom 60+. Opracowanie składa się z dwóch części, w pierwszej opisano aspekt starzenia się i zmiany demograficzne. W drugiej zaprezentowano specyfikę rachunków osobistych oferowanych klientom 60+. W ramach konkluzji ustalono, że postępujące starzenie się społeczeństwa wymusza rozwój produktów dla tego segmentu i może stanowić potencjał rozwojowy dla sektora bankowego, ale przy uwzględnieniu jego specyficznych cech i określonych potrzeb. Wzajemne kontakty mogą być korzystne dla obu stron, dla sektora bankowego będą jednym z istotnych obszarów zysku, a dla osób starszych, oprócz przynoszenia materialnych korzyści, stanowią zachętę do rozwoju i aktywności w świecie nowoczesnych technologii.(abstrakt oryginalny)

Demographic changes cause an increase of interest in the process of ageing. The aim of this paper is to present and evaluate personal accounts offered to clients 60+. The paper consists of two parts. The first one describes aspect of ageing and demographic process. The second deals with the specific nature of personal accounts. The conclusions show that the ageing process of the population forces the development of products for this market segment. The needs of clients of this group may be a potential for the growth for the banking sector. Mutual contacts may be beneficial for both parties; for the banking sector it may be one of the significant areas of profit, for older people in addition to material benefit it can create incentives for the development and activity in the world of modern technology.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Boczoń W., Przegląd bankowych kont dla seniorów, Wojciech Boczoń - Bankier.pl, 2012-09-18.
 2. Bombol M., Słaby T., Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 3. Finanse dla seniora, NBP, Warszawa 2012.
 4. h t t p : / / e m e r y t u r y. w p . p l / k a t , 2 7 5 2 , t i t l e , K o n t a - d l a - e m e r y t o w - z - b l o g o s l a w i e n s t w e m- -ZUS,wid,14290485,wiadomosc.html?ticaid=1102ee [21.03.2013].
 5. http://nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/wykluczeniefinansowe/index.html [21.03.2013].
 6. http://www.zbp.pl/obrot_bezgotowkowy [20.03.2013].
 7. Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa 2012.
 8. Kępiński A., Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.
 9. Kleer J. (red.), Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS, Warszawa 2008.
 10. Koźliński T., DSP NBP, Wybrane wyniki badania nt. korzystania Polaków z kont osobistych i kart płatniczych oraz realizowania płatności masowych w Polsce poprzez transakcje gotówkowe i bezgotówkowe - badanie reprezentatywne przeprowadzone w kwietniu 2006 r. na zlecenie NBP.
 11. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek stary i jego wspomaganie w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
 12. Marszałek Ł., Matus L., Idealne konto dla seniora?, 25.06.2012 - Vademecum, artykuł z cyklu "Finanse Seniora" w gazecie "Czerwony Portfelik Senior" lokalnym darmowym poradniku zakupowym, www.seniorzy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:idealne-konto-dla-seniora& catid=7:porada-dnia [11.03.2013].
 13. Modrzejewski J., Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2007.
 14. Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009.
 15. Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym, ZBP, Warszawa 2009.
 16. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2013.
 17. Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013, NBP, ZBP, Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa 2009.
 18. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU 1998 nr 162 poz. 1118).
 19. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU 1991 nr 7 poz. 24).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu