BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaklik Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Założenia modelowe rachunku nakładów gospodarczych
Model Assumptions Regarding the Expense Account
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 35-46, bibliogr. 23 poz
Issue title
Prace z zakresu rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Rachunek kosztów
Accounting, Cost accounting
Note
rez., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono nakłady gospodarcze oraz przedmiot i zakres rachunku nakładów gospodarczych. Omówiono charakter rachunku nakładów gospodarczych. Na koniec przedstawiono determinanty budowy rachunku nakładów gospodarczych.

The characterization of economic activities, in dynamic terms, makes it possible to distinguish capital expenditure (funds) and working costs. The contents and scope of the expense account result from the reduction of the accounting subject to one of the two partial accounts: the account of expenses and the account of effects. The dialectical subject - object structure of economic acitivity and its material-financial character lead to the expense account based on methodological dualism. Two forms of that dualism have been distinguished: the structural-functional dualism and the causal dualism. Moreover, the dual character of economic expenditures leads consistently to the dual character of their accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Burzymowa E., Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość" 1977, nr 1 i 2.
 2. Burzymowa E., Funkcja kontrolna rachunkowości - kierunki rozwoju, referat na konferencję naukową: Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa - stan i perspektywy rozwoju, cz. I, SGPiS, Warszawa -Jachranka 1981.
 3. Ciepielewska H., Rachunek funduszów specjalistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego, rozprawa doktorska, UMCS, Lublin 1973.
 4. Ciepielewska H., Informacyjno-analityczne walory bilansu przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1978, nr 3.
 5. Gaik F., Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa. Założenia modelowe, rozprawa doktorska, AE, Kraków 1981.
 6. Gmytrasiewicz M., Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, rozprawa habilitacyjna, SGPiS, Warszawa 1977.
 7. Górski J., Klasyfikacja kont, PWE, Warszawa 1963.
 8. Jaklik A., Ekonomiczne aspekty wpływu czasu, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1979, nr 118.
 9. Jaklik A., Treść bilansu majątkowego w świetle koncepcji jednolitego funduszu własności państwa, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1961, nr 6.
 10. Jaklik A., Istota i rola czynnika czasu w procesach gospodarczych, "Problemy Ekonomiczne" 1984, nr 2.
 11. Jaklik A., Rachunkowość jako forma rachunku ekonomicznego, referat na konferencję naukową: Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, AE, Kraków 1985.
 12. Jaklik A., Dualny charakter nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1988, nr 267.
 13. Melich A., Efektywność gospodarowania. Istota, metody, warunki, PWE, Warszawa 1980.
 14. Peche T., Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa 1973.
 15. Podgórecki A ., Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa 1962.
 16. Ranković J.M ., Zasady ewidencji a problem rentowności, "Studia Ekonomiczne" 1969, nr 21.
 17. Ronek K., Problem czasu w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych, rozprawa doktorska, UMCS, Lublin 1977.
 18. Sowa K., Z problematyki teorii zysku przedsiębiorstw, "Finanse" 1964, nr 1.
 19. Thilbert R., La gestion previsionnelle et controllee de l'enterprise, Dunod, Paris 1958.
 20. Zanora 0., Podmiotowo-przedmiotowa struktura procesów ekonomicznych w ujęciu Marksa, w pracy zbiorowej, Wstęp do metodologii ekonomii, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław, Warszawa. Kraków, Gdańsk 1979.
 21. Żurawicki S., Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych, PWE, Warszawa 1969.
 22. Żurawicki S., Kwantyfikacja zjawisk gospodarczych a rachunek ekonomiczny, w pracy zbiorowej: Problemy teorii gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa 1970.
 23. Żurawicki S., Metody i techniki badań ekonomicznych. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, PWE, Warszawa 1980.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu