BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Deresz Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych mikroprzedsiębiorców w warunkach kryzysu
Personal Income Tax on Small Entrepreneurs in Times of Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 73-85, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Mikroprzedsiębiorstwo, Kryzys gospodarczy
Individual income tax, Micro-enterprise, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wynik analizy wielkości przychodów przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanych w aspekcie czynników determinujących jego wysokość, takich jak: przepisy podatkowe, liczba podatników, sytuacja gospodarcza w kraju. W opracowaniu przeprowadzono również analizę opłacalności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu ewidencjonowanego w porównaniu z zasadami ogólnymi. Okres badawczy obejmuje lata 2005-2011.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of analysis on the amount of a lump-sum tax applied to income imposed on entrepreneurs with regard to factors determining its growth, such as: tax rules, amount of taxpayers, economic situation in the country. The study also carries out the analysis on profitability of the lump-sum tax with comparison to the general taxation rules referring to personal income tax. Research period covers the years 2005-2011.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2005 r., GUS, Warszawa, 16.10.2006 r.
  2. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2008 r., GUS, Warszawa 16.10.2009 r.
  3. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 20011 r., GUS, Warszawa, 16.10.2012 r.
  4. Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2011.
  5. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2011.
  6. Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lata 2005-2011, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Warszawa 2012.
  8. Rosiński R., Polski system podatkowy poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa 2008.
  9. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).
  10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu