BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Działo Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Czy Unia Europejska potrzebuje unii fiskalnej?
Does the European Union Need a Fiscal Union?
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 86-97, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Wspólna Polityka Monetarna, Optymalny obszar walutowy, Polityka fiskalna
Common Monetary Policy, Optimum Currency Areas (OCA), Fiscal policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z najważniejszych negatywnych skutków kryzysu gospodarczego jest długotrwała recesja oraz gwałtowne pogorszenie kondycji finansów publicznych w wielu krajach wywołane koniecznością wykorzystania polityki fiskalnej do wsparcia gospodarek zagrożonych recesją. Kłopoty budżetowe krajów UE częściowo wynikają także z braku wspólnej polityki fiskalnej (dotyczy to zwłaszcza strefy euro). Powstaje więc konieczność koordynacji polityki fiskalnej na poziomie UE (tzw. unia fiskalna). Wprowadzenie unii fiskalnej rodzi z kolei obawy, że ograniczanie deficytów i długów zdusi wzrost gospodarczy i utrwali recesję. Problemem jest również brak koordynacji między jednolitą polityką pieniężną a zróżnicowaną polityką fiskalną, co utrudnia efektywne prowadzenie polityki gospodarczej w strefie euro.(abstrakt oryginalny)

One of the most negative effects of the economic crisis is a long-run recession and the rapid deterioration of public finances in many countries due to the need to use fiscal policy to support the economies at risk of recession. EU budget problems (particularly in the euro zone) are partly due to the lack of a common fiscal policy. This raises the need for coordination of fiscal policy at the EU level (the so-called fiscal union). The introduction of a fiscal union, in turn, raises concerns that the reduction of deficits and debts will stifle economic growth and deepen the recession. The problem is the lack of coordination between the single monetary policy and differentiated fiscal policy, making it difficult to effectively conduct the economic policy in the euro zone.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Alesina A., Barro R.J., Tenreyro S., Optimal Currency Areas, NBER Working Paper No. W9072.
 2. De Grauwe P., The Economics of Monetary Union, Oxford University Press, 2009.
 3. Działo J., Dlaczego trudno jest prowadzić "dobrą" politykę fiskalną?, "Gospodarka Narodowa", 2012, nr 1-2.
 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 26 października 2012, C326, tom 55.
 5. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 26 października 2012, C326, tom 54.
 6. Kaźmierczak A., Integracja Polski ze strefą euro - szanse i wyzwania, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, red. J. Czekaj, t. IV, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004.
 7. Krajewska A., Wpływ Unii Gospodarczej i Walutowej na politykę fiskalną i podatki, [w:] Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro, red. A. Krajewska, M. Mackiewicz, Wydawnictwo IE Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.
 8. Larch M., Turrini A., Received wisdom and beyond: Lessons from consolidation in the EU, European Commission, January 2009.
 9. Mundell R.A., A theory of the optimum currency areas, "The American Economic Review" 1961.
 10. Piłat K., Unia monetarna a teoria optymalnych obszarów walutowych - badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych, [w:] Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro, red. A. Krajewska, M. Mackiewicz, Wydawnictwo IE Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.
 11. Rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, 2 sierpnia 1997, DzU L 209.
 12. Rozporządzenie Rady nr 1467/97/WE w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, 2 sierpnia 1997, DzU L 209.
 13. Skiba L., Polityka fiskalna w unii walutowej, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011.
 14. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej; http://euro peancouncil. europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf.
 15. Wojtyna A., Polityka pieniężna w strefie euro: dawne obawy, nowe wyzwania, [w:] Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro, red. A. Krajewska, M. Mackiewicz, Wydawnictwo IE Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu