BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Tax expenditures w konstrukcji reguły wydatkowej
Tax Expenditures in the Construction of the Expenditure Rule
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 98-109, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Reguły fiskalne, Wydatki publiczne
Fiscal rules, Public expenditures
Note
streszcz., summ.
Abstract
W utrzymaniu dyscypliny fiskalnej niewątpliwie pomocne mogą być mechanizmy instytucjonalne, do których zaliczyć można reguły fiskalne, w tym także reguły wydatkowe. Skuteczność tych reguł zależy jednak od odpowiedniej konstrukcji i uwzględnienia w niej jak najszerszego agregatu wydatków, w tym także tych, które nie zostały zawarte w budżecie, m.in. tax expenditures. Celem niniejszej opracowania jest przedstawienie istoty tax expenditures jako formy pośrednich wydatków publicznych, często wykorzystywanych przez polityków ze względu na możliwość ukrycia i pominięcia w procedurze budżetowej oraz próba odpowiedzi na pytanie: czy tego typu wydatki powinny być zawarte w konstrukcji wydatkowej reguły fiskalnej. Opracowanie przygotowano na podstawie studiów literaturowych oraz analizy danych publikowanych przez Komisję Europejską.(abstrakt oryginalny)

Under the crisis conditions, in many countries there has been a sharp rise in the budget deficit and public debt. Therefore, fiscal policy has faced a major challenge to develop an appropriate strategy leading to strengthen public finances. Institutional mechanisms which can include fiscal rules, and expenditure rules as well, may be undoubtedly helpful in maintaining fiscal discipline. The effectiveness of these rules depends on the proper design and the inclusion of the broadest aggregate of expenditures, including those that have not been included in the budget, including tax expenditures, among others. The purpose of this paper is to present the nature of tax expenditures as a form of indirect public spending, often used by politicians because of the ability to hide and omit in the budget procedure, and an attempt to answer the question: whether such an expenditure should be included in the design of fiscal expenditure rule. The paper is based on literature studies and the analysis of the data published by the European Commission(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Ayuso-i-Casals J., Debrun X., Kumar M. S., Moulin L., Turrini A., Beyond the SGP - Features and effects of EU national-level numerical fiscal rules, 2007, http://www.cepr.org/meets/wkcn/9/973/ papers/ayuso_etal.pd.
 2. Ayuso-i-Casals J., National Expenditure Rules - Why, How and When, Economic Papers 2012 no. 473, European Commission.
 3. Deroose S., Moulin L., Wierts P., National expenditure rules and expenditure outcomes: evidence for EU Member States, "Wirschaftspolitische Blätter" 2006, vol. 53.
 4. Fiscal Rules - Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances, IMF, Fiscal Affairs Department 2009, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/121609.pdf.
 5. Fookes C., Spending through the Tax System: Tax Expenditures, New Zealand Treasury, Wellington 2009.
 6. Gajewski P., Skiba L., Problemy polityki fiskalnej Polski na drodze do strefy euro w kontekście uwarunkowań i doświadczeń innych państw, NBP, Warszawa 2010.
 7. Jędrzejowicz T., Kitala M., Wronka A., Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro. Wnioski dla Polski. www.nbp.pl/badania/seminaria_bise/ jedrzejowicz.pdf.
 8. Kantorowicz J., Reguły fiskalne - co się sprawdza?, "Analiza FOR" 2012, nr 3.
 9. Kopits G., Symansky S., Fiscal policy rules, International Monetary Fund, Occasional Paper 1998, no. 162, Washington.
 10. Milesi-Ferretti G.M., Good, Bad or Ugly? On the Effects of Fiscal Rules with Creative Accounting, CEPR Discussion Papers No 2663/2000, http://www.cepr.org/pubs/dps/DP2663.asp.
 11. Poterba J.M., Do Budget Rules Work? NBER Working Paper 1996, nr 5550.
 12. Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.
 13. Shaviro D.N., Rethinking tax expenditures and fiscal language, "Public Law Research Paper", NYU Law School, 2003 nr 72.
 14. Sørensen B.E., Wu L., Yosha O., Output fluctuations and fiscal policy: U.S. state and local governments 1978-1994, "European Economic Review" 2001, no. 45.
 15. Surrey S.S., Pathways to Tax Reform. The Concept of Tax Expenditures, Harvard University Press, Cambridge 1973.
 16. Tax Expenditures in OECD Countries, OECD, Paris 2010.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2009 r. nr 157, poz.1240 ze zm.
 18. von J. Hagen, Wolff G., What do deficits tell us about debt? Empirical evidence on creative accounting with fiscal rules in the EU, Discussion Paper, Series 1: Studies of the Economic Research Centre, 2004 no. 38.
 19. Wierts P., How do expenditure rules affect fiscal behaviour? "DNB Working Paper" 2008, no. 166.
 20. Wójtowicz K., Problem konstrukcji optymalnej reguły fiskalnej w warunkach kryzysu finansowego, "Zeszyty Naukowe PTE" Kraków 2011, no. 10, s. 147.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu