BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fila Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Mikrofinanse w Unii Europejskiej - polityka, instrumenty, efekty
Microfinance in European Union - Policy, Instruments, Effects
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 110-119, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Mikrofinanse, Wykluczenie finansowe, Wykluczenie społeczne
Microfinance, Financial exclusion, Social exclusion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Mikrofinanse wiążą się z oferowaniem osobom wykluczonym społecznie, finansowo i mikroprzedsiębiorcom podstawowych usług finansowych, takich jak kredyt, oszczędności czy ubezpieczenia. Mikrokredyt jest w tej grupie najbardziej rozpoznawalnym instrumentem mikrofinansów. Są to środki finansowe pozwalające rozpocząć własną działalność gospodarczą, a także źródło finansowania mikroprzedsiębiorstw. Mikrofinanse zaistniały w krajach ubogich, jednak w ostatnich latach zyskały uznanie także w krajach europejskich. Celem artykułu jest prezentacja i analiza polityki, inicjatyw oraz instrumentów na rzecz wspierania mikrofinansów w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

Microfinance means offering basic financial services such as credit, savings and insurance to socially, financially excluded people and microentrepreneurs. Microcredit is the most recognized and powerful instrument of microfinance. This is a small loan offered by Microfinance Institutions (MFIs) to people in need. This source often allows people to invest in small business, make themselves self-employed and break the chain of poverty. Microfinance became known in countries of the poor, however, in the last years it gained recognition also in Europe. The goal of the article is a presentation and the analysis of policy initiatives and instruments to support microfinance issues in the European Union.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bendig M., Unterberg M., Sarpong B., Overview of the Microcredit Sector in the European Union, European Microfinance Network (EMN) 2010-2011, 27. December 2012.
 2. Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej - Progress, DzU L 315 z 15.11.2006.
 3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress, Dz. Urz. UE z 7 kwietnia 2010 r, nr L 87/1.
 4. Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. dotycząca podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe , DzU L 126 z 26 maja 2000 r.
 5. Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania dyrektywy 2006/48/WE w odniesieniu do mikrokredytów, Bruksela, dnia 18.12.2012 r., KOM(2012) 769 wersja ostateczna.
 6. Komunikat "Wspólne zobowiązanie na rzecz zatrudnienia", KOM(2009) 257, 03.06.2009.
 7. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Bruksela, dnia 13.11.2007, KOM(2007) 708 wersja ostateczna, http://www.european-microfinance.org/data/file/section_microfinance_europe/ ue_microfinance/ communication-microcredit-polish.pdf, dostęp: 20.03.2013.
 8. Kraemer-Eis H., Conforti A., Microfinance in Europe. A Market Overview, Working Paper 2009/001, EIF Research and Market Analysis.
 9. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, Difin, Warszawa 2011.
 10. Rekomendacja Komisji Europejskiej 2003/361/EC z 6 maja 2003 r. dotycząca definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Dziennik Urzędowy L 124, p. 36-41, 20.05.2003.
 11. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów, Wdrożenie Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress - 2011, Bruksela, 17.7.2012, COM(2012) 391, wersja ostateczna.
 12. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych, Bruksela, 6.10.2011, KOM(2011) 609 wersja ostateczna, 2011/0270, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0609: FIN:PL:PDF, dostęp: 20.03.2013.
 13. Wskaźnik i próg zagrożenia ubóstwem, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php /Income_distribution_statistics/pl, dostęp: 22.03.2013.
 14. Wymenga P., Spanikova V., Barker A., Konings J., Canton E., EU SMEs in 2012: at the crossroads. Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU, 2011/12, Raport na zamówienie KE, Ecorys, Rotterdam, wrzesień 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu