BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński), Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - problemy dostosowawcze
Personal Debt Ratio of Local Government - System Problems
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 120-131, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Wskaźnik zadłużenia, Finanse, Finanse samorządu terytorialnego, Dług, Zadłużenie
Debt ratio, Finance, Local government finance, Debt, Indebtedness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje analizę rozwiązań w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Ocenie zostało poddane ujęcie ustawowe, jak również propozycje zmian. Autorzy zaprezentowali ograniczenia związane z przepisami prawa, które wchodzą w zakres indywidualnej limitacji zadłużenia, oraz dokonali oceny rozwiązań proponowanych przez gremia opiniotwórcze.(abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of solutions for individual debt ratio for local government units. Law, as well as suggestions for improvements have been assessed. The authors present the limitations of the law, which include the individual debt, and the limitation of the proposed solutions evaluated by opinion leaders.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.
  2. Marchewka-Bartkowiak K., Wiśmiewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian, "Analizy BAS" nr 21 (88)/2012
  3. Prezentacja i wystąpienie Skarbnika Gliwic Pana Ryszarda Reszke, pn. "Propozycja zmiany indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST" w dniu 25 lutego 2013 r. na konferencji pn. "Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia - przewidywane problemy finansowe samorządów i możliwe zmiany regulacji prawnej" zorganizowanej w Katowicach przez Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Banków Polskich.
  4. Prezentacja Skarbnik Katowic Pani Danuty Kamińskiej, pn. "Wskaźnik zadłużenia" zaprezentowanej w dniu 25 lutego 2013 r. na Konferencji pn. "Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia - przewidywane problemy finansowe samorządów i możliwe zmiany regulacji prawnej" zorganizowanej w Katowicach przez Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Banków Polskich.
  5. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST w 2011 roku, Krajowa Rada RIO, Warszawa 2012 r., s. 184-186.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU, nr 157, poz. 1241.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  8. Wystąpienie i prezentacja Dyrektor Zespołu Finansów Publicznych FitchRatings R. Dobrzyńskiej, pn. "Indywidualny wskaźnik zadłużenia a racjonalne zarządzanie długiem" przedstawionej w dniu 25 lutego 2013 r. na Konferencji pn. "Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia - przewidywane problemy finansowe samorządów i możliwe zmiany regulacji prawnej" zorganizowanej w Katowicach przez Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Banków Polskich.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu