BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hybka Małgorzata Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Raison d'être solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu podatku od wartości dodanej
Raison d'être of the Joint and Several Liability for Value Added Tax Purposes
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 143-153, tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Zobowiązania podatkowe, Odpowiedzialność, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Tax liabilities, Responsibility, Value Added Tax (VAT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozpowszechnione w wielu sektorach gospodarki państw Unii Europejskiej oszustwa karuzelowe przyczyniają się do znacznego zmniejszenia dochodów publicznych z tytułu podatku od wartości dodanej. Dlatego władze państw podejmują szereg działań zmierzających do ograniczenia skali tych oszustw podatkowych. Jednym z nich jest wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności dostawców i nabywców towarów za zobowiązania z tytułu podatku od wartości dodanej. Celem artykułu jest przedstawienie motywów i przesłanek jej implementacji do prawa podatkowego państw członkowskich. Scharakteryzowano w nim obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe. Ponadto przedstawiono przesłanki solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe z tytułu VAT i jej implikacje prawne w Wielkiej Brytanii.(abstrakt oryginalny)

Carousel fraud that is prevalent in multiple economic sectors causes high losses to the public revenue of the European Union Member States. In order to protect this revenue governments introduce many anti-fraud measures. One of these measures is the joint and several liability for unpaid VAT. The basic aim of this article is to analyse the main motives of its implementation and circumstances of its application. The article characterizes the regulations of the joint and several liability in Poland. Moreover it overviews the main conditions and implications of joint and several liability for unpaid VAT in the United Kingdom.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Ainsworth R.T., Carousel fraud in the EU: a digital VAT solution, "Tax Notes International" 2006, May.
 2. Ainsworth R.T., VAT Fraud - Technological Solutions, Boston University Schools of Law, Boston 2010.
 3. Bartosiewicz A., Kubacki R., Leksykon ordynacji podatkowej, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 2008.
 4. Brzeziński B. i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 5. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE nr L 347 z 11.12.2006.
 6. Examples of Different Types of VAT Fraud, HM Revenue & Customs, London 2012.
 7. Measuring Tax Gaps, HM Revenue & Customs, London 2012.
 8. Meghjee K., Multinationals and VAT compliance in the UK, "Tax Planning International" 2007, no. 7
 9. Notice 726 joint and several liability for unpaid VAT, http://customs.hmrc.gov.uk [dostęp 14.02.2013 r.].
 10. Pomorska A., Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe spółek, "Acta Universitatis Brunensis Iuridica" 2008, nr 337.
 11. Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards tax evasion linked to import and other cross-border transactions, Commission of the European Communities, COM (2008) 805, Brussels 2008.
 12. Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU-25 Member States, DG Taxation and Customs Union, Brussels 2009.
 13. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 1991, nr 9, poz. 31 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU 1984, nr 52, poz. 268 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 1992, nr 21, poz. 86 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749, 1101, 1342 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU 2002, nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU 2000, nr 86, poz. 959 z późn. zm.
 21. Value Added Tax Act , http://www.hmrc.gov.uk [dostęp: 14.02.2013 r.].
 22. Wolf R.A., The sad history of carbon carousel, "International VAT Monitor" 2010, no. 11/12.
 23. Wyrok ETS z dnia 11 maja 2006 r., Federation of Technological Industries and Others, sprawa C-384/04.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu