BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idzik Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ekskluzja finansowa - ujęcie empiryczne
Financial Exclusion - Empirical Approach
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 154-165, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Wykluczenie finansowe, Bankowość detaliczna, Usługi bankowe
Financial exclusion, Retail banking, Banking services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono percepcję czynników warunkujących korzystanie z usług banków w opiniach konsumentów niekorzystających z usług banków oraz opiniach dyrektorów placówek bankowych. Bankowcy eksponują brak nawyku i potrzeby oszczędzania, przyzwyczajenie do gotówki w domu, skrywanie dochodów i zasobów finansowych. Zdaniem konsumentów banki są trudno dostępne, zbyt drogie, co wyzwala nieufność, niechęć, a w konsekwencji ich unikanie. Badania objęły próbę N = 1000 osób niekorzystających z banków oraz N = 200 dyrektorów placówek bankowych.(abstrakt oryginalny)

This article presents the perception of the factors determining the use of banking services in the opinion of consumers who do not use them and of the directors of bank branches. Bankers emphasize the lack of habit and the need to save money, the habit of keeping cash at home, hiding incomes and financial assets. In the opinion of consumers, what makes people wary and reluctant to use the banking services is the fact that it is difficult to access banks and that they are too expensive. As a result, customers avoid them. The research encompassed a sample of N = 1000 of people who did not use banks as well as N = 200 directors of bank branches.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ancyparowicz G., Skala wykluczenia finansowego w Polsce (maszynopis wystąpienia), 16 maja 2011 r., Warszawa 2011.
  2. Anderloni L., Bayot B., Błędowski P., Iwanicz-Drozdowska M., Kempson E., Financial Services Provision And Prevention Of Financial Exclusion, European Commission, 2008.
  3. Audyt Bankowości Detalicznej, TNS Polska, Warszawa 2012.
  4. Flash Eurobarometer 321, The Gallup Organisation, European Commission, 2010.
  5. Flejterski S., Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym, [w:] Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywy ekonomiczna i społeczna, B. Swiecka (red.), Difin, Warszawa 2008.
  6. http://sdw.ecb.europa.eu.
  7. Iwanicz-Drozdowska M., Matuszyk A., Nowak A., Kitala R., Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, SGH, Warszawa 2009.
  8. Młodzi w świecie finansów, TNS Polska, Warszawa 2011.
  9. Monitor Bankowy, ZBP, TNS Polska, Warszawa 2012.
  10. Nieubankowieni, TNS Polska, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu