BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobiałka Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego lubelszczyzny
European Union funds Use in Financing of Territorial Self -governments Units' Investment in Lublin Region
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 190-199, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Fundusze unijne, Samorząd terytorialny, Infrastruktura
EU funds, Local government, Infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego, jako samodzielne podmioty w zakresie gospodarki finansowej, mogą pozyskiwać dodatkowe środki na realizację zadań. Jednostki samorządowe w coraz większym stopniu korzystają z dodatkowych źródeł finansowania, jakimi są środki ze źródeł zagranicznych. Są to środki pochodzące z budżetu UE udzielane w ramach wspólnej polityki rozwoju. W opracowaniu określono stopień wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim. W tym celu została przeprowadzona analiza poziomu wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w latach 2007-2011 oraz analiza udziału w wydatkach inwestycyjnych zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych(abstrakt oryginalny)

Communes as financially independent units can acquire added funds to realize targets. Self-governments units very often use supplementary financial sources like the sources from the European Union budget as well as those ones which do not have to be returned from the member countries of EFTA. This paper identifies and examines the degree of European Union funds use in financing of investment targets by self-governments units in Lublin region. The survey was conducted to determine the level of territorial self-government units' investment in Lublin region within 2007-2011 as well as an analysis was made to determine the share of targets financed by European Union funds in total investment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2004.
 2. Fijałkowski M., Możliwości aplikowania o fundusze Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013, Warszawa 2007, www.funduszeeuropejskie.gov.pl/działania promocyjne/Documents/ gminy_wiejskie_2007_2013.pdf.
 3. Hajdys D., Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2007 nr 10.
 4. Jastrzębska M., Ograniczenia zadłużania jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełniania przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, "Finanse Komunalne" 2009 nr 4.
 5. Rutkiewicz K., Znaczenie Funduszy Europejskich dla rozwoju gospodarczego Polski, www.bibiliotekacyfrowa. pl/content/37116/08_Krzysztof_Rutkiewicz.pdf.
 6. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/wywiad_z_Pawlem_Sameckim_280213.aspx.
 7. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx.
 8. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualności/Strony/FunduszeEuropejskiedlasamorzadow28092012. aspx.
 9. www.mrr.gov.pl/Komisja Europejska/Polska/Możliwości finansowania/ Fundusze 2007-2013.
 10. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w 2007 roku, Zeszyty problemowe 2008 nr 52, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.
 11. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w 2008 roku, Zeszyty problemowe 2009 nr 53, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.
 12. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, sprawozdania za lata 2009, 2010, 2011, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, www.rio.lublin.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu