BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondrakiewicz Teresa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Dywersyfikacja jako kierunek rozwoju grup kapitałowych
Diversification Strategy in the Process of Holding Companies Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 200-212, bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Grupa kapitałowa, Dywersyfikacja
Capital group, Diversification
Note
streszcz., summ.
Abstract
Specyfika grup kapitałowych jako wielopodmiotowej formy prowadzenia działalności gospodarczej sprawia, że mogą one stosować różne rodzaje dywersyfikacji w poszczególnych spółkach, a całe zgrupowanie może być zintegrowane pionowo lub zdywersyfikowane. Dywersyfikacja jako kierunek rozwoju grup kapitałowych ma liczne zalety, ale po przekroczeniu optymalnych rozmiarów może prowadzić do negatywnych efektów. Obecnie w polskich grupach kapitałowych zdecydowanie dominuje dywersyfikacja pokrewna, znacznie rzadziej ma miejsce dywersyfikacja niepokrewna.(abstrakt oryginalny)

Holding companies are a common form of economic cooperation in the market economy. Due to their specificity, they are able to employ various kinds of diversification. It is an advantageous strategy for holding companies development. However, overdiversification can lead to negative consequences. Currently, among Polish holding companies the related diversification is the most widespread. Unrelated diversification is much less common.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aluchna M., Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 2. Ansoff H.J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 3. Borowiecki R., Zachowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 4. Chwistecka-Dudek H., Dywersyfikacja - strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2009.
 5. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 6. Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.
 7. Griffin R.I., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2004.
 8. Kondrakiewicz T., Drogi tworzenia i rozwoju grup kapitałowych, [w:] Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, zarządzanie - strategia - analiza, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 9. Kondrakiewicz T., Efekty funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych na przykładzie Grupy Krakowskich Przedsiębiorstw Komunalnych, [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski i A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 112, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 10. Kondrakiewicz T., Finansowanie grup kapitałowych, [w:] Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, t. II, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 11. Kondrakiewicz T., Grupy kapitałowe w regulacjach prawnych. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej, [w:] Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, t. I., Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 12. Kondrakiewicz T., Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorstw w ramach struktur holdingowych, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Toruń 2001.
 13. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 14. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 15. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011.
 16. Romanowska M. (red.), Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, PWE, Warszawa 2011.
 17. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 18. Szczepankowski P., Fuzje i przejęcia: techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, PWN, Warszawa 2000.
 19. Trocki M. Zarządzanie grupą kapitałową, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Difin, Warszawa 2000.
 20. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. O zmianie ustawy o rachunkowości (DzU 2003, nr 139, poz. 1324 z późn. zm.).
 21. Wawrzyniak B. (red.), Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 22. www.gkpge.pl
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu