BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moroń Dorota (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Wielosektorowość w szkolnictwie wyższym - przykład polski i czeski
Multisectoral approach in higher education - the example of poland and czech republic
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 87-96, rys.
Issue title
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Szkoły niepubliczne
Higher education, Education, Private school
Abstract
Celem artykułu jest analiza zjawiska wielosektorowości w edukacji wyższej w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Czeskiej (dalej: zastosowano w całym artykule skrócone nazwy - Polska i Czechy). Oba państwa są przykładem krajów postkomunistycznych, które do roku 1989 cechowały się monopolem państwa w sferze polityki społecznej. Interesujące jest więc porównanie, jak w okresie transformacji przebiegała pluralizacja usług publicznych.(fragment tekstu)

Multisectoral approach, so the diversity of actors, not just from the public sector, but also non-governmental and market, as well as the sources of funding, is today becoming the reality in many areas of social policy. In the countries of Central and Eastern Europe the process of pluralization of public services during transition is associated with breaking the previous state's monopoly in this area. The purpose of this paper is to analyze the phenomenon of multi - sector approach in higher education. In this sphere we see strong momentum for pluralization. The examples of Poland and Czech Republic are used to show the importance of market and non-governmental organizations in higher education, as well as show the similarities and differences between systems with similar baseline.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Stewart: Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w ujęciu historycznym. W: Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu. Red. M. Powell. Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2010, s. 42.
  2. Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2011, s. 74-75, 122-123.
  3. Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010, s. 140-141.
  4. Education at a Glance 2011: OECD Indicators. OECD, 2011, s. 244.
  5. M. Grewiński: Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego. WSP TWP, Warszawa 2009, s. 383-384
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu