BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczuk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Title
Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia
Diversity of the Financial Situation of Selected Selfgovernment Units Under Individual Debt Indicator
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 272-284, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse, Wieloletnia prognoza finansowa
Local government, Finance, Long-term financial forecast
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wieloletnia prognoza finansowa może być nowym narzędziem oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia z tej prognozy w artykule oceniono sytuację finansową 227 jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. Na początku badania postawiono hipotezę, że samorządy terytorialne o małym potencjale finansowym czy o małej liczbie ludności będą miały trudniejszą sytuacje niż te bogatsze i z wyższą populacją. Badania nie potwierdziły tych założeń. Ponadto ze względu na znaczące różnice we wskaźnikach badanych jednostek samorządowych w 2013 i 2014 r. i w latach następnych nasuwa się przypuszczenie, że samorządy zbyt optymistycznie planują te wielkości. Ważną rolę musi zatem odgrywać RIO, które opiniuje i weryfikuje wskaźniki wieloletnich prognoz finansowych.(abstrakt oryginalny)

Long-term financial forecast can play a significant role as a new tool of assessing the financial situation of the self-government units. The paper presents financial situation of 227 self government units of Lubelskie Voivodeship, which is based on the individual debt indicators of long-term financial forecast. The hypothesis presented at the beginning of the paper is: the situation of self government units with low financial potential or low population is more difficult in comparison to richer and highly populated self-government units. However, the research has not proved the hypothesis. Furthermore, due to high disparities of indicators of the investigating self governments in 2013 and 2014 (and forthcoming years), it is very likely that the estimated data issued by self government are too optimistic. In the result, it is shown that Regional Account Chamber (Regionalna Izba Obrachunkowa) plays a significant role by giving opinions and verifying indicators of the long-term financial forecasts(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Babczuk A., Ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji europejskich, [w:] Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, Zeszyty Naukowe nr 620, Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 2. Kluka L., Kluza K., Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych, "Finanse Komunalne" 2012, nr 1-2.
 3. Łękawa Z., Zadłużenie gmin województwa dolnośląskiego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 4. Miszczuk M., Deficyty i zadłużenie wybranych jednostek samorządu terytorialnego w świetle ograniczeń ustawowych, [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 247, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 5. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 120-122.
 6. Patrzałek L., Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, Zeszyty Naukowe nr 620, Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
 7. Piątkowski P., Dług jednostki samorządu terytorialnego w okresie pokryzysowym. Kierunki rozwoju, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 247, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012,
 8. Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240).
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1241).
 11. Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2012, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu