BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakowski Witold (Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie)
Title
Zróżnicowanie wydatków gmin i powiatów na oświatę w latach 2005-2010 w układzie przestrzennym
Variation of Educational Spending by Communities and Counties Across Regions in 2005-2010
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, 311-324, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Subwencje, Oświata
Subsidies, Education system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wydatki związane z oświatą stanowią najważniejszą pozycję w budżecie jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego. Subwencja oświatowa przekazywana z budżetu centralnego gminom i powiatom wraz z upływem czasu jest coraz skromniejsza, dlatego gminy i powiaty zmuszone są pokrywać rosnące koszty oświaty z własnych środków. Większą subwencję oświatową w przeliczeniu na 1 mieszkańca otrzymują województwa słabiej rozwinięte gospodarczo, ale te województwa również w większym stopniu pokrywają wydatki na oświatę z własnych środków.(abstrakt oryginalny)

Spending on education is a key item in budgets of local authorities. Educational subsidies from the central state budget to communities and counties have been increasingly modest, therefore, the communities and counties are forced to cover rising educational costs out of their own resources. Less economically developed regions receive more educational subsidies per capita yet the same regions assign relatively more of their own funds to education.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borowczak A., Polityka wyrównawcza państwa wobec zróżnicowanej sytuacji finansowej polskich województw, [w:] P. Churski (red.), Zróżnicowania regionalne w Polsce, "Biuletyn" KPZK PAN, zeszyt nr 248, Warszawa 2011.
 2. Churski P. (red.), Zróżnicowania regionalne w Polsce, "Biuletyn" KPZK PAN, zeszyt nr 248, Warszawa 2011.
 3. Danielewicz J., Turala M., Analiza zróżnicowania przestrzennego wydatków na usługi z zakresu oświaty i wychowania w Polsce, Prace Naukowe" UE we Wrocławiu nr 244, Wrocław 2012.
 4. Grabek A., MEN łamie obietnice, "Rzeczpospolita" A3, z dnia 4 stycznia 2013.
 5. Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, W.N. Scholar, Warszawa, 2007.
 6. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 8. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polityka przedsiębiorczości w Polsce. Przegląd OECD, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 9. Rakowski W., Modzelewska A., Sztejna E., Źródła zasilania w środki pieniężne i struktura wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie, "Rocznik Żyrardowski", tom IX, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów 2011.
 10. Tomaszewski P., Zaleski J., Zembaty M., Oczekiwane efekty realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2 (44), Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2011.
 11. Wójcik P., Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2 (32), Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu