BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydełko Alfred (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Rola księgowego w controllingu przedsiębiorstwa
The Role of an Accountant in Company Controlling
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 512-521, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Controlling, Rachunkowość, Księgowy, Księgi rachunkowe, Polityka rachunkowości
Controlling, Accounting, Accountant, Accounting books, Accounting policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zadania, które powinien realizować główny księgowy w systemie controllingowym. Zaprezentowano obszary i kierunki zmian, które dostosowują system rachunkowości do potrzeb controllingu.(abstrakt oryginalny)

This paper describes the tasks to be executed by the chief accountant in controlling system. There are presented areas and directions of changes which adapt the accounting system to the needs of controlling.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Biadacz R., Controlling jako system informacyjny rachunkowości, [w:] Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t. III Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny, Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
  2. Kes Z., Organizacyjne aspekty controllingu, [w:] E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013.
  3. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, ODDK, Gdańsk 2008.
  4. Nowak E., Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013.
  5. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011.
  6. Szydełko A., Możliwości wkomponowania rachunku kosztów zmiennych w ewidencyjne rozwiązania systematycznego rachunku kosztów, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 8.
  7. Szydełko A., Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu, [w:] E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013.
  8. Szydełko A., Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk 2004.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2013, nr 47 poz. 330).
  10. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu