BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruk Anna Monika (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Title
Zatrudnienie socjalne w województwie mazowieckim
The Social Employment in the Mazovia Voivodship
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 139-147
Issue title
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Keyword
Spółdzielnie socjalne, Zatrudnienie, Spółdzielnie, Aktywizacja bezrobotnych, Aktywizacja rynku pracy
Social cooperatives, Employment, Cooperatives, Unemployed activation, Labour market activation
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie instytucji zatrudnienia socjalnego na tle województwa mazowieckiego. Artykuł stanowi przede wszystkim komunikat z jakościowego badania realizowanego w ramach jednego z dwóch grantów badawczych, finansowanych ze środków Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie1. Zawiera ponadto nawiązanie do kolejnego badania poświęconego barierom funkcjonowania organizacji zatrudnienia socjalnego2, stanowiącego kontynuację pierwszego projektu.(fragment tekstu)

This article is the result of investigative experiences attribution to social employment organization by author. Text shows the general information about number of institutions, selected unemployment and demographic aspect based on Mazovia Voivodship. It is a news report of investigation on research projects: "Social employment as a chance for activity of marginalized people" and "Social-organizational difficulties in activity of social employment institutions". The research projects were sponsoring by The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education. The type of organizations described in this article are: the social integration centers; the social integration clubs; the social cooperatives.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A.M. Kruk: Szanse na znalezienie zatrudnienia. W: Wybrane zagadnienia pracy socjalnej. Red. D.M. Piekut-Brodzka. CHAT, Warszawa 2010/2011, s. 160-173;
 2. A.M. Kruk: Zatrudnienie socjalne jako stworzenie szansy podjęcia działalności zawodowej poza tzw. otwartym rynkiem pracy. W: Przestrzenie pracy socjalnej. Red. Ks. J. Stala. Biblos, Tarnów 2010, s. 303-314;
 3. A.M. Kruk: Ekonomiczne uwarunkowania pracy socjalnej z rodziną wychowującą dziecko (wybrane problemy). W: Rodzina i dziecko w obszarze pracy socjalnej. Red. M. Sędzicki. APS, Warszawa 2010, s. 72-90;
 4. A.M. Kruk: Rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla młodzieży. W: Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla młodzieży: Doświadczenia z projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy". Red. E. Giermanowska, J. Kotzian. OHP, Komenda Główna, Warszawa 2011, s. 139-147;
 5. A.M. Kruk: Instytucje aktywizacji zawodowej współczesnej rodziny w oparciu o zatrudnienie socjalne. W: Instytucja rodziny wczoraj i dziś: Perspektywa interdyscyplinarna. Tom 1. Między prawem a rynkiem. Seria: Monografie. Red. K.M. Stępkowska, J.K. Stępkowska. Politechnika Lubelska, Lublin 2012, s.104-111;
 6. A.M. Kruk: Zatrudnienie socjalne - instrument wsparcia ekonomiczno- -społecznego rodziny. W: Rodzina i dziecko: Wybrane elementy wsparcia. Red. M. Sędzicki. APS, Warszawa 2012, s. 53-66;
 7. A.M. Kruk: Social Employment as a Conception of Work Activity (maszynopis złożony do druku);
 8. A.M. Kruk: Social Labour as a Chance for Personally and Region's Activity. Referat na Special Forum & Exbihibition on Best of East - For Easten Partnership: Challenges and Oportunities for Collaboration European Union - Poland - Eastern Europe Countries, V Międzynarodowe Forum Innowacyjne - Technologie dla Medycyny. Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia, Warszawa 28-30.11.2011 r.
 9. H. Mruk, E. Gołata: Wybrane metody rozwiązywania problemów naukowych. W: Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. Red. M. Sławińska, H. Witczak. PWE, Warszawa 2008, s. 105.
 10. A.M. Kruk: Spółdzielczość socjalna na Mazowszu - doświadczenia z projektów badawczych (maszynopis złożony do druku), s. 5.
 11. Z. Długosz: Ustrój i podział administracyjny. W: Encyklopedia geograficzna świata: Polska. OPRES, Kraków 1997, s. 156.
 12. B. Wawrzyńczyk: Leksykon powiatów Polski - tom 1. Seria: Geografia - Historia - Przyroda - Kultura - Turystyka - Gospodarka. Agencja Promocyjno-Wydawnicza "Pro Polonia", Warszawa 2003, s. 13.
 13. A.M. Kruk: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Uczelni z dotacji na badania własne - Zatrudnienie socjalne szansą aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie z 31 grudnia 2009 roku, materiał niepublikowany. APS, Warszawa 2009, s. 4.
 14. A.M. Kruk: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Uczelni z dotacji na badania własne za rok 2011: Społeczno- -organizacyjne bariery funkcjonowania instytucji zatrudnienia socjalnego z 4 stycznia 2012 r. Materiał niepublikowany. APS, Warszawa 2012 r, s. 4-5.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu