BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rechul Halina (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Title
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Financial Independence of Local Government Units in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 325-337, rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Samorząd terytorialny, Decentralizacja
Local government, Decentralization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zakresu samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Samodzielność finansowa jest konsekwencją decentralizacji administracji publicznej i może być rozpatrywana w odniesieniu zarówno do dochodów, jak i do wydatków jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie stopnia samodzielności finansowej bardzo ważne są zobiektywizowane mierniki, które należy traktować kompleksowo ze względu na brak uniwersalnego miernika(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show the scope of financial independence of local government units in Poland. Financial independence is a consequence of decentralization of public administration and can be considered both in reference to incomes and expenses of local government units. When considering financial independence it is important to use objective measures, which should be treated comprehensively because of lack of universal measure.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Guziejewska B., Kontrowersje w ocenie samodzielności finansowej samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 5/2005.
 2. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, LIBER, Warszawa 1998.
 3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (DzU 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 4. Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, LIBER, Warszawa 2001.
 5. Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Zeszyty Naukowe nr 4/2006.
 6. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Ruśkowski E., Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 8. Sakowicz M., Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 9. Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 2001-2011.
 10. Surówka K., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 11. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (DzU nr 96, poz. 603 z późn. zm.).
 12. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 19 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (DzU 1990 nr 32, poz. 191, nr 92, poz. 541).
 14. Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (DzU 1995 r. nr 141, poz. 692).
 15. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU nr 91, poz. 578; zm. nr 155, poz. 1014).
 16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU nr 91, poz. 576; zm. nr 155, poz. 1014, nr 160, poz. 1060).
 17. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (DzU nr 5, poz. 18).
 18. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (DzU nr 16, poz. 95).
 20. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (DzU nr 16, poz. 94).
 21. Wakuła M., Samodzielność finansowa gminy (analiza porównawcza dwóch powiatów), "Samorząd Terytorialny" 5/2005.
 22. Zubelewicz K., Pozycja ustrojowa wspólnot lokalnych, [w:] J. Kleer (red.), Samorząd lokalny - dobro publiczne, CeDeWu Sp. Z o.o., Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu