BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Progresywne i proporcjonalne opodatkowanie przedsiębiorstw osób fizycznych w Polsce
Progressive and Proportional Taxation of Natural Persons' Enterprises in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 372-385, tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Polityka fiskalna, Podatek dochodowy, Stawki podatkowe
Fiscal policy, Income tax, Tax rates
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule rozważana jest problematyka opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób fizycznych w aspekcie wyboru formy opodatkowania. W tym celu omówiono istotę podatku progresywnego i liniowego, wskazano na różnice tych alternatywnych metod opodatkowania dochodu i ich potencjalny wpływ na działalność gospodarczą. Dokonano również analizy nominalnego i efektywnego poziomu progresywnego opodatkowania dla poszczególnych grup podatników. W konkluzji stwierdzono, że zaobserwowany brak efektu łagodzenia progresji mógł stanowić jedną z prawdopodobnych przyczyn "migracji" części podatników z progresywnej formy opodatkowania do formy liniowej oraz ujemnie oddziaływać na aktywność podmiotów gospodarczych(abstrakt oryginalny)

This paper considers the problem of income taxation related to natural persons' enterprises in the context of a choice of tax form. For this purpose there was discussed the nature of the progressive and flat tax, pointed out the differences of these alternative methods of income taxation and their potential impact on business. There was also analyzed the nominal and effective level of progressive taxation for different groups of taxpayers. The conclusion is that the observed lack of mitigating of progression could be one of possible causes of "migration" of taxpayers from the progressive form of taxation to the flat one and it could negatively affect the activity of enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bräuer K., Probleme einer Finanz- und Steuerreform, P. Siebeck, Bad Wörishofen 1954.
 2. Burda Z., Johnston D., Jurkiewicz J., Kaminski M., Nowak M.A., Papp G., Zahed I., Wealth condensation in Pareto macroeconomies, "Physical Review E", Feb. 2002, vol. 65, no. 2.
 3. Cohen S.B., The vanishing case for flat tax reform: growth, inequality, saving, and simplification, "Valparaiso University Law Review" 1999, vol. 33, no. 3.
 4. Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2005.
 5. Discours sur l'économie politique, [w:] Encyclopédie, Diderot 1755, [za:] M. Bouvier, Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, KiK, Warszawa 2000.
 6. Famulska T., Ryzyko podatkowe a przedsiębiorczość, [w:] Prawno-ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości, cz. I: Podstawowe determinanty rozwoju przedsiębiorczości w latach 2002- 2003, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2003.
 7. Filar D., Spór o podział dochodów w rozwiniętym kapitalizmie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1989.
 8. Frank R.H., The problem with flat-tax fever, "The New York Times" (www.nytimes.com z 5.11.2011 r.).
 9. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Fundacja im. A. Smitha, Warszawa 1993.
 10. Fuest C., Peichl A., Schaefer T., Is a Flat Tax politically feasible in a grown-up Welfare State?, FiFo- CPE Discussion Papers, Cologne 2007, no. 07-6.
 11. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 12. Gentry W.M., Hubbard R.G., Tax Policy and Entry into Entrepreneurship, Mimeograph, Columbia University, July 2002.
 13. Gilder G., Bogactwo i ubóstwo, Oficyna Liberałów, Warszawa 1989.
 14. Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 15. Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1988
 16. Kostecki A., Elementy konstrukcji instytucji podatku, [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, red. M. Weralski, t. 3, Instytucje budżetowe, Ossolineum, Wrocław 1985.
 17. Musgrave R.A., Equity and the Case for Progressive Taxation, [w:] J.J. Thorndike, D.J. Ventry Jr. (red.), Tax Justice: The Ongoing Debate, Urban Institute Press, Washington 2002.
 18. Musgrave R.A., Growth with equity, "The American Economic Review" 1963, no. 53.
 19. Rawls J., Liberalizm polityczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 20. Rothbard M.N., Interwencjonizm, czyli władza a rynek, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2009.
 21. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, t. 2, Warszawa 1954.
 22. Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995.
 23. Talgvi E., Vegh C.A., Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy, NBER, Working Paper 7499, Cambridge, January 2000.
 24. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 1991 r., nr 80, poz. 350 z poźn. zm.).
 25. Young H.P., Sprawiedliwy podział, Scholar, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu