BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Styn Igor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową
How Changes in IFRS 9 Can Affect Net Earnings of two Biggest Banks Operating in Poland and Their Loan Policy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 397-408, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Rachunkowość bankowa, Banki, Polityka kredytowa
Bank accounting, Banks, Crediting policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono próbę uproszczonej analizy wpływu zmian w zakresie rozpoznawania i ujmowania utraty wartości, wynikających z MSSF 9, na wynik finansowy dwóch największych banków działających w Polsce. Do analizy przyjęto bardzo konserwatywne założenia (np. zerowy poziom stopy odzysku). Wyniki analizy potwierdzają istotny wpływ przyszłych regulacji na spadek wyniku finansowego obu banków w wyniku konieczności utworzenia dodatkowych rezerw na straty oczekiwane. Należy oczekiwać, że sytuacja taka spowoduje zaostrzenie polityki kredytowej banków.(abstrakt oryginalny)

In the paper the author shows a simplified analysis how changes in loss of value recognition and presentation embedded in IFRS 9 can affect net earnings of two biggest banks operating in Poland. The analysis used very conservative assumptions (i.e. zero recovery rate). The results confirm a substantial impact of future regulations embedded in IFRS 9 on net earnings decline in two analyzed banks as a result of necessary additional write-offs on expected losses. One can expect that the perspective of additional write-offs burden will cause tightening of loan policy of banks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Biuletyn MSSF, Deloitte, 2009, nr 10, dostępny na stronie: www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/publikacje/ biuletyny/biuletynmssf/index.htm.
  2. Biuletyn MSSF, Deloitte, 2011, nr 7, dostępny na stronie: www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/publikacje/ biuletyny/biuletynmssf/index.htm.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE L 320 z 29.11.2008, s. 1 - 481.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie nr 1126/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, Dz.Urz. UE L 339 z 18.12.2008, s. 3-44.
  6. Uchwała nr 151/2011 KNF z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji R dotyczącej zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe, Dz.Urz. KNF nr 6, poz. 17, s. 73.
  7. Uchwała nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Dz.Urz. KNF nr 2, poz. 11, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu