BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kempny Danuta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Sołtysik Marian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Koncepcja kształcenia menedżerów logistyki na Wydziale Zarządzania
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006, s. 93-104
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Programy studiów, Kształcenie ekonomistów, Kształcenie menedżerów, Logistyka
Higher education, Higher education curriculum, Education of economists, Managers training, Logistics
Abstract
Omówiono pokrótce rozwój systemu edukacji logistycznej w Polsce. Przedstawiono zakres i strukturę logistyki, profil absolwenta specjalności Logistyka na kierunku Zarządzanie i marketing oraz podstawowe założenia i elementy programu studiów na specjalności Logistyka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arnold D., Isermann H., Kuhn A., Tempelmeier H.: Handbuch Logistik. Springer Verlag, Berlin 2002.
 2. Chaberek M.: Podstawowe kierunki kształtowania sytemu edukacji logistycznej w Polsce. [w:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom Xxi wieku. ILiM, Poznań.
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Jr. Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 4. Ehrmann H.: Logistik. F. Kiehl Verlag. Ludwigshafen 1999.
 5. Fertsch M.: Nauczanie logistyki na wyższych uczelniach technicznych - funkcje, zadania i zakres. [w:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom Xxi wieku. ILiM, Poznań.
 6. Gudehus T.: Logistik. Grundlagen. Sirategien. Anwendungen. Springer Verlag, Berlin 2004.
 7. Jagoda H., Lichtarski J.: O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 1.
 8. Kempny D., Kisperska-Moroń D.: Kształcenie logistyków dla potrzeb businessu. "Logistyka" 1997, nr 2.
 9. Kempny D.: Nauczanie logistyki w Polsce. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1995, nr 3.
 10. Kirsch W., Bamberger J., Gabele E., Klein H.K.: Betriebswirtschaftliche Logistik. Systeme. Entscheidungen Methoden. Betriebswirtschaftlicher. Verlag Dr Th Gabler, Wiesbaden 1973.
 11. Kisperska-Moroń D.: Międzynarodowy Program Tempus - Kształcenie logistyczne w uczelniach ekonomicznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1999, nr 5.
 12. Kisperska-Moroń D.: Współczesny kształt logistyki jako podstawa nowoczesnych wzorców kwalifikacji. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 4.
 13. Kisperska-Moroń D.: Zarządzanie logistyczne: nowoczesne wzorce kształcenia w uczelniach ekonomicznych i szkołach zarządzania. [w:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom Xxi wieku. ILiM, Poznań.
 14. Kisperska-Moroń D.: Zawód: logistyk. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1993, nr 3.
 15. Logistyka w Polsce. Raport 2003. Red. I. Fechner, G. Szyszka. Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
 16. Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka Logistyka. Poznań 1998.
 17. Pfohl H.Ch.: Zarządzanie logistyką. Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 18. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. AE, Wrocław 1997.
 19. Podstawy wiedzy logistycznej. Red. M. Ciesielski. AE. Poznań 2004.
 20. Schmidt K.J.: Logistik. Grundlagen. Konzepte. Realisierung. Friedrich Vieweg, Wiesbaden 1993.
 21. Schulte Ch.: Logistik. Wege zur Optimierung des Material - und Information Flusses. Verlag Franz Vahlen, München 1991.
 22. Skowrońska M.: Polski system edukacji w zakresie logistyki - stan obecny a nowoczesne modele nauczania. [w:] Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Red. M. Sołtysik. AE, Katowice 2004.
 23. Sołtysik M.: Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej logistyki. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2001, nr 11.
 24. Sołtysik M.: Rozważania o logistyce jako nowej dziedzinie wiedzy naukowej w Polsce. [w:] Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych. Red. J. Kitowski. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2004.
 25. Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju współczesnej logistyki. Badania własne zespołowe. Kierownik projektu M. Sołtysik. AE, Katowice 2003.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu