BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzaskalik Tadeusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Założenia i ramowy program studiów specjalności Metody wspomagania decyzji menedżerskich na kierunku Informatyka i ekonometria
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006, s. 147-161, tab.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Programy studiów, Kształcenie ekonomistów, Kształcenie menedżerów
Higher education, Higher education curriculum, Education of economists, Managers training
Abstract
Pokrótce omówiono specjalności z zakresu badań operacyjnych funkcjonujące na polskich uczelniach ekonomicznych, a następnie przedstawiono koncepcje i program studiów specjalności Metody wspomagania decyzji menedżerskich na Wydziale Zarządzania AE w Katowicach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystyki. Wybrane zagadnienia. Seria: Informatyka w badaniach operacyjnych. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice (w druku).
 2. Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy. Red. A. Straszak, J.W. Owsiński. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.
 3. Badania operacyjne z komputerem. Red. T. Trzaskalik. Autorzy: T. Trzaskalik. W. Michałowski, M. Nowak. Wydawnictwo Absolwent. Łódź 2001.
 4. Dominiak C.: Optymalizacja decyzji w arkuszu kalkulacyjnym. AE, Katowice 2004, Seria; Informatyka w badaniach operacyjnych. Red. T. Trzaskalik.
 5. Kopańska-Bródka D.: Wprowadzenie do badań operacyjnych. AE, Katowice 1998.
 6. Metody i zastosowania badań operacyjnych. Cz. I i II. Red. T. Trzaskalik. AE. Katowice 1997.
 7. Metody i zastosowania badań operacyjnych. Red. D. Kopańska-Bródka. AE, Katowice 2000.
 8. Metody i zastosowania badań operacyjnych. Red. T. Trzaskalik. AE. Katowice 2004.
 9. Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. Red. T. Trzaskalik. PWE (w druku).
 10. Miszczyńska D., Miszczyński M., Trzaskalik T.: Symulacja w harmonogramowaniu zadań produkcyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodź 2002.
 11. Modelowanie preferencji a ryzyko'98-04. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
 12. Multiple Objective Programming and Goal Programming. Recent Developments. Red. T. Trzaskalik, J. Michnik. Springer Verlag, 2002.
 13. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji. Red. D. Kopańska-Bródka. AE. Katowice 1994.
 14. Radosiński E.: Systemy informatyczne w dynamiczne/ analizie decyzyjnej. PWN, Warszawa-Wrocław 2001.
 15. Trzaskalik T., Kopańska-Bródka D., Ciupek B., Dominiak C., Dudzińska R., Michalska E., Michnik J., Nowak M., Błaszczyk T., Gluzicka A., Gruszka I., Wachowicz T.: Opracowanie koncepcji i programu studiów specjalności Komputerowe metody badań operacyjnych, AE Katowice.
 16. Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2003.
 17. Wagner H.M.: Badania operacyjne. Zastosowania w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1980.
 18. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. Red. T. Trzaskalik. Autorzy: T. Błaszczyk, W. Michałowski, M. Nowak, S. Sitarz, S. Sytuka, K. Targiel, T. Trzaskalik.
 19. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Prezentacje komputerowe. Red. T. Trzaskalik. Autorzy: T. Trzaskalik, Ł. Tync, T. Wachowicz.
 20. Wybrane problemy ilościowej analizy portfela akcji. Red. D. Kopańskia-Bródka. AE, Katowice 2004.
 21. Wybrane zagadnienia zarządzania projektami. Seria: Informatyka w badaniach operacyjnych. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2005.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu