BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepaniak Waldemar (Politechnika Częstochowska)
Title
Ocena sytuacji finansowej publicznych uczelni technicznych w Polsce w latach 2004-2011
Assessment of Financial Situation of Technical Universities in Poland Between 2004-2011
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 418-429, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Finanse, Szkolnictwo wyższe
Finance, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ocena sytuacji finansowej publicznych uczelni technicznych w Polsce. Ramy czasowe analizy zamknięte zostały w latach 2004- -2011. W pierwszej części opracowania przedstawione zostały aspekty teoretyczne związane z finansowaniem szkół wyższych. Druga część prezentuje analizę finansowych danych statystycznych za lata 2004-2011 publikowanych przez GUS. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w badanym okresie dokonały się znaczące zmiany w sytuacji finansowej publicznych uczelni technicznych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to evaluate the financial situation of public technical universities in Poland. The time frame of the analysis has been closed in the years 2004- -2011. The first part of the paper presents theoretical aspects related to the financing of higher education. The second part presents a financial analysis of statistical data for the years 2004- -2011 published by the Central Statistical Office. The analyzes found that during the period there were significant changes in the financial situation of public technical universities in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse, Warszawa 2012.
  2. Łukomska-Szarek J., Szczepaniak W., Returnable Sources of Financing of Local and Regional Tasks, [w:] Budget Management in Local Self-Government Units, red. J. Łukomska-Szarek, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
  3. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza regionalna, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008.
  4. Słabońska T., Główne źródła finansowania uczelni publicznych, Szczecin 2009, www.profuturo.agh. edu.pl.
  5. Stanowisko Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych, Gdańsk, 17 grudnia 1994r., http://pryzmat. pwr.wroc.pl/pryzmat/1994-1995/pryzmat42/42gda2.HTML.
  6. Ślusarczyk B., Grondys K., Financing Education and Universities in Poland Compared to the EU in 2004-2008, [w:] University and Its Role in Regional Development and Knowledge Dissemination, eds. R. Štefko, M. Ferencová, Ľ. Karas et al., Department of Marketing and International Trade Faculty of Management University Presov, Presov 2011.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  8. Wernik A., Finanse publiczne - cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2011.
  9. Wilkin J., Ile kosztuje dobry uniwersytet?, "Nauka" 4/2010.
  10. Woźniak B., Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego, [w:] System finansowy w Polsce cz. 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu