BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmietanka Tomasz (Urząd Miasta i Gminy Kozienice)
Title
Gospodarka finansowa gminy miejsko-wiejskiej Kozienice w latach 2003-2012
Financial Economy of the Urban-rural Commune of Kozienice in the Years 2003-2012
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 430-441, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Budżet gminy, Wskaźniki finansowe, Rozwój zrównoważony, Rozwój lokalny
District budget, Financial indicators, Sustainable development, Local development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wybrane aspekty gospodarki finansowej gminy miejsko- -wiejskiej Kozienice w latach 2003-2012. Przedmiotem badań jest wykonanie budżetu gminy Kozienice. W pracy dokonana jest analiza zmian dochodów, przychodów i wydatków gminy w dziedzinach: gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Określone zostają także podstawowe wskaźniki budżetu, ich zmiany w badanym okresie oraz przyczyny zmian. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie badawcze: czy gospodarka finansowa gminy sprzyja realizacji idei rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym? W podsumowaniu formułowane są wnioski ogólne dotyczące finansów gminy oraz praktyczne rekomendacje w zakresie oczekiwanych zmian w jej gospodarce finansowej.(abstrakt oryginalny)

The article presents chosen aspects of financial economy of the commune of Kozienice in the years 2003-2012. The subject of the research is carrying out a budget of the commune of Kozienice. In the research work there is made an exact analysis connected with the changes of income and expenses of the commune in economic, social and ecological fields. Furthermore, there are also defined the basic indices of the budget, their changes in the studied period as well as the causes of these changes. The author tries to undertake a task to answer a research question if the financial economy of the commune favours the realization of an idea of sustainable development on the local level. In the summary there are formulated some general conclusions related to the finances of the commune as well as some practical recommendations in the range of expected changes in its financial economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Hausner J. (red.), Raport o stanie samorządności w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013, s. 49.
 2. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 102-128.
 3. Markowska-Bzducha E., Gospodarka finansowa gmin podregionu radomskiego w latach 1999-2009, [w:] Region Radomski w strukturze przestrzennej kraju. Od przeszłości do współczesności, red. E. Markowska-Bzducha, W. Rakowski, Politechnika Radomska, Radom 2011.
 4. Masik G., Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia, przykład sfery suburbanizacji Trójmiasta, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2010.
 5. Rakowski W., Budżet Żyrardowa na tle wybranych miast województwa mazowieckiego latach 2006- -2008, [w:] Rocznik żyrardowski, red. W. Rakowski, tom VIII, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Żyrardów 2010.
 6. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Swianiewicz P., Finanse lokalne, teoria i praktyka, Municypium SA, Warszawa 2004.
 8. Szołno-Koguc J., Wybrane wskaźniki kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, t. II. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 9. Śmietanka T., Czy polityka społeczna gminy jest spójna finansowo?, [w:] Spójność społeczna na poziomie lokalnym, red. Leszek K. Gilejko, B. Błaszczyk, Wydział Socjologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2010.
 10. Śmietanka T., Lokalna jakość życia w opinii mieszkańców i radnych (na przykładzie gmin: Grójec, Kozienice i Szydłowiec w kadencji samorządu 2002-2006), [w:] Biuletyn Informacyjny, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Regionalny Oddział w Radomiu, nr 1/ 2007, red. J. Kida, Politechnika Radomska, s. 98-124.
 11. Śmietanka T., Niektóre aspekty społeczne rozwoju lokalnego gmin w świetle danych GUS i dokumentów urzędowych (na przykładzie gmin miejsko-wiejskich: Grójec, Kozienice, Szydłowiec w latach 1999-2006), [w:] Studia nad regionem radomskim, red. W. Rakowski, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Radom-Żyrardów 2009.
 12. Ustawa z dnia 13 listopada 2004 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 203, poz. 1966).
 13. Zalewski A., Czy zrównoważony rozwój lokalny jest możliwy?, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu