BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uryszek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zadłużenie sektora samorządowego w krajach Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego
Local and regional Government Sector Debt in the European Union Countries During the Economic Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 442-453, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Dług publiczny, Samorząd terytorialny, Kryzys gospodarczy
Public debt, Local government, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena zmian wartości i struktury długu sektora samorządowego w okresie ostatniego kryzysu gospodarczego. Badaniem objęto wszystkie kraje Unii Europejskiej. W celu zachowania porównywalności w układzie czasowym i przestrzennym do analiz wykorzystano dane Eurostatu. Wnioski z analiz wskazują, że w okresie kryzysu znacząco wzrosło zapotrzebowanie sektora samorządowego na obce źródła finansowania. Jednocześnie nie zaobserwowano znaczącego wzrostu instrumentów krótkoterminowych w strukturze długu tego sektora. Zmianom ulegało wykorzystanie poszczególnych instrumentów dłużnych. Trudno jednak wskazać jednoznaczne tendencje tych zmian w ramach całej Unii Europejskiej(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess the changes in the value and structure of local and regional government debt during the recent economic crisis. The study covered all countries of the European Union. In order to maintain comparability over time and different countries, the analysis was based on data from Eurostat. The outcomes of the study indicate that the volume of local and regional government sector debt increased significantly during the crisis. At the same time there was no significant increase in short-term instruments in the debt structure of this sector. The use of particular debt instruments has been changing over time. However, it is difficult to identify clear trends in these changes in the EU countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aldrich W.W., The management of the public debt, "Journal of Finance" 1949, Vol. 4, Issue 1.
 2. Benigno P., Missale A., High public debt in currency crises: fundamentals versus signaling effects, "Journal of International Money and Finance" 2004, Vol. 23, Issue 2.
 3. Broda P., Małkowski J., Zarządzanie długiem w samorządach to prawdziwe wyzwanie, "Portal samorządowy", 29.05.2012.
 4. Denek E., Równowaga budżetowa w świetle samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 5. Dooley M.P., Debt management and crisis in developing countries, "Journal of Development Economics" 2000, Vol. 63, Issue 1.
 6. Dylewski M., Local government in Poland: problems of debt limits, "Public Administration" 2009, Vol. 2, Issue 22.
 7. Easterly W. R., Growth implosions and debt explosions: do growth slowdowns cause public debt crises?, "Contributions to Macroeconomics" 2001, Vol. 1, Issue 1.
 8. Filipiak B., Ocena procedur zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle utrzymania płynności finansowej, [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2011.
 9. Fujiki H., Uchida H., Inflation target and debt management of local government bonds, "Japan and the World Economy" 2011, Vol. 23, Issue 3.
 10. Gelpern A., Bankruptcy, backwards: the problem of quasi-sovereign debt, "Yale Law Journal" 2012, Vol. 121, Issue 4.
 11. Hildreth W.B., Miller G.J., Debt and the local economy: problems in benchmarking local government debt affordability, "Public Budgeting and Finance" 2002, Vol. 22, Issue 4.
 12. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 13. Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce, "Studia BAS" 2011, nr 28/4.
 14. Li M., China's local government debt crisis, "SERI Quarterly" 2012, Vol. 5, Issue 2.
 15. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Difin, Warszawa 2011.
 16. Mattoon R.H., Local governments on the brink, "Chicago Fed Letter" 2011, nr 286a.
 17. Piotrowska-Marczak K., Uryszek T., Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 2009.
 18. Richer S., 'Re-opening the black box': the story of implementing a risk analysis method in a French local government, "Financial Accountability and Management" 2011, Vol. 27, Issue 1.
 19. Surówka K., Kryzys finansowy samorządu terytorialnego w Polsce po roku 2007 - mit czy rzeczywistość, [w:] O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów. Księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, red. A. Moździerz, K. Surówka, PWE, Warszawa 2011.
 20. Sutherland A., Fiscal crises and aggregate demand: can high public debt reverse the effects of fiscal policy?, "Journal of Public Economics" 1997, Vol. 65, Issue 2.
 21. Szewczuk A., O strategiach zachowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach spowolnienia gospodarczego i aktywnej polityki regulacyjnej państwa, [w:] O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów. Księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, red. A. Moździerz, K. Surówka, PWE, Warszawa 2011.
 22. Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 23. Uryszek T., Ryzyko stopy procentowej w procesie zrządzania długiem publicznym w Polsce, [w:] Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, red. A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 24. Uryszek T., Term structure of public debt and refinancing risk in the economic and monetary union, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2011, nr 10(18).
 25. Znaniecka K., Instytucjonalne uwarunkowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, [w:] O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów. Księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, red. A. Moździerz, K. Surówka, PWE, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu