BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walenia Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Zarządzanie Ryzykiem w Sektorze Samorządowych Finansów Publicznych
Risk Management in the Self-government Public Finance Sector
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 454-465, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Ryzyko finansowe
Public finance, Local government, Financial risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest ocena wdrażania procedur zarządzania ryzykiem i ich wpływ na prawidłowe funkcjonowanie finansów i działalności jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowy materiał badawczy stanowią informacje pochodzące ze źródeł pierwotnych, pozyskane w wyniku przeprowadzonych w 2011 r. badań ankietowych wśród 10 jednostek samorządu terytorialnego Podkarpacia. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w jednostkach sektora finansów samorządowych w woj. podkarpackim wykazały, że w zdecydowanej większości wdrażane mechanizmy kontroli zarządczej zapewniają poprawność zarządzania środkami publicznymi i mają istotny wpływ na skuteczność i efektywność osiągania celów i zadań w jednostce.(abstrakt oryginalny)

The subject of the considerations in this article relied on the assessment of implementing procedures of risk management as well as their influence on the proper functioning of finance and activity of territorial self-government units. The basic research material constitutes information coming from primary sources, obtained as a result of the survey research performed among 10 territorial self-government units from the region of Subcarpathia. The results of the survey performed in the units of the sector of selfgovernment finance in Subcarpathian Voivodeship showed that the implemented mechanisms of managerial control in great majority provide proper management of public resources and they exert a significant influence on the effectiveness and efficiency in achieving goals and tasks within a unit.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czaputowicz J., Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Filipiak B., Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
  3. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
  4. Kotler P., Lee N., Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008.
  5. Ministerstwo Finansów, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2008.
  6. Misiąg W., Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005.
  7. Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008.
  8. Patrzałek L. (red.), Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010.
  9. Sochacka-Krysiak H. , Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006.
  10. Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu