BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąchol Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Spowolnienie gospodarcze i problemy długu publicznego na świecie w świetle danych statystycznych
Economic Slowdown and Problems with Public Debt in the World in the Light of Statistical Data
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 466-477, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Gospodarka, Dług publiczny, Korporacje, Spowolnienie gospodarcze
Economy, Public debt, Corporation, Economic slowdown
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie prezentuje światowe dane ekonomiczno-społeczne wraz z analizą korelacji oraz rolę państwa we wpływie na zarządzanie spółką w czasie spowolnienia gospodarczego i wysokiego długu publicznego. Stwierdzono, że ingerencja państwa w gospodarkę jest bardzo ważna, lecz jej zakres musi znajdować uzasadnienie w rzetelnej ocenie sytuacji gospodarczej, zebranym materiale źródłowym i monitorowanym. W artykule podkreślono także znaczenie dużych korporacji i nadzoru korporacyjnego oraz rolę interesariuszy (także państwa) w zarządzaniu korporacją. Zaznaczono także konieczność budowy regulacji dla zapewnienia stabilności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents world's social-economic data with the correlation analysis and the role of state influencing the management of company at the time of economic slowdown and high public debt. The influence of state in economy is very important, but its range has to find grounds in a reliable assessment of economic situation, collected source as well as monitored material. The significance of corporations and corporate governance as well as the role of stakeholders (and the state) in the management of a company is stressed in the paper. The necessity of building the economic regulations to guarantee economic stability is emphasized too.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dane statystyczne Eurostatu i CIA USA, 15 luty 2013 (www.cia.gov World Factbook, Eurostat http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes).
  2. Freeman R.E., Strategic Management, A Stakeholders Approach, Pitman, London 1984.
  3. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
  4. Rudolf S., Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
  5. Rudolf S., Stos J., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
  6. Service CNN Fortune & Money, 20 styczeń 2013, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/ 2011/full_list/.
  7. Szydełko A., Rezerwy jako instrument zabezpieczenia przed ryzykiem, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2010.
  8. Wąchol J., Rola interesariuszy w zarządzaniu spółką w czasie spowolnienia gospodarczego, [w:] Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku, red. S. Korenik, A. Dybała, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 102, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  9. Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu