BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Udziały samorządów w podatkach państwowych - własne czy obce źródło dochodów JST? Dylematy teorii a praktyka budżetowa wybranych państw
Local Governments Tax Sharing Arrangements - Own or External Source of Revenues? Theoretical Dilemmas vs. Practical Experiences of Several European Countries
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 501-512, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Podatki, Samorząd terytorialny, Dochody
Taxes, Local government, Income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja odmiennych poglądów doktryny finansów na zagadnienie klasyfikacji udziałów we wpływach z podatków państwowych jako źródła dochodów samorządów oraz wskazanie dylematów z tym związanych, występujących w statystyce międzynarodowej, a także praktyce budżetowej wybranych ośmiu państw europejskich(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to introduce different views of finance theory on the classification of tax sharing arrangements as a source of local governments revenues. The author presents empirical dilemmas connected with that issue, appearing in international statistics and in budgeting practices of several European countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bergvall D., Charbit C., Kraan D.J., Merk O., Intergovernmental transfers and decentralized public spending, "OECD Journal of Budgeting" , vol. 5/2006.
 2. Blchöliger H., Petzold O., Finding the dividing line between tax sharing and grants: a statistical investigation, "OECD Working Papers on Fiscal Federalism", no. 10/2009.
 3. Blöchliger H., Rabesona J., The fiscal autonomy of sub-central governments: an update, "OECD Working Papers on Fiscal Federalism", no. 9/2009.
 4. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.
 5. Gorgol A., Kontrowersyjne aspekty dochodów JST z udziałów we wpływach z podatków dochodowych, [w:] Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, red. E. Chojna-Duch, Warszawa 2006.
 6. Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa JST, Warszawa 2001.
 7. Niezgoda A., Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 8. Nykiel W., Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Łódź 1993.
 9. Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007.
 10. Ruśkowski E., Salachna J.M., Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Wyd. ABC, Warszawa 2004.
 11. Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wydawnictwo Municipium, Warszawa 2011.
 12. Tanzi V., Fiscal federalism and decentralization: a review of some macro economic and fiscal aspects, "Annual World Bank Conference on Development Economics 1995", World Bank Washington 1995.
 13. Wetzel D., Papp A., Strengthening Hard Budget Constraints in Hungary, [in:] Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard Budget Constraints, J. Rodden, G.S. Eskeland, J. Litvack (eds.), London 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu