BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawora Jolanta (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Samodzielność Finansowa Samorządów Gminnych w Warunkach Spowolnienia Gospodarczego
FInancial Independence of Communes During Economic Slowdown
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 523-533, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Finanse, Gmina, Dochody, Kryzys gospodarczy
Finance, District, Income, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcono problematyce samodzielności finansowej samorządów gminnych. Dokonano oceny podatności dochodów własnych, szczególnie dochodów podatkowych, a także wydatków inwestycyjnych gmin, na skutki zahamowania tempa wzrostu gospodarczego. Analizy dokonano na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, ukazując stopień ich samodzielności finansowej na tle pozostałych gmin w Polsce. W wyniku badań wykazano, że samodzielność finansowa gmin w Polsce zdeterminowana jest w dużym stopniu przez czynniki zewnętrzne, niezależne od bezpośredniej aktywności tych jednostek.(abstrakt oryginalny)

Financial independence of communes depends first of all on legal and economic factors. The level of financial independence of Polish communes, measured by the share of their own incomes in total incomes, was connected with the economic situation in the country. Subcarpathian communes were characterized by lower financial independence than other Polish communes. Investment expenditures of municipalities during the considered period did not show any sensitivity to the economic conditions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Czyż M., Wpływ kryzysu gospodarczego na dochody własne gmin, [w:] Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu, red. M. Dylewski, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, nr 41/2012, Wyd. WSB, Poznań 2012.
 2. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z dnia 15 października 1985 r., DzU 1994, nr 124, poz. 607.
 3. Filipiak-Dylewska B., Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, WNUS, Szczecin 2002.
 4. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 5. Kogut-Jaworska M., Wpływ spowolnienia gospodarczego na potencjał wydatkowy gmin (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), PTE, Zeszyty Naukowe nr 10, Kraków 2011.
 6. Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 7. Kosek-Wojnar M., Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Zeszyty Naukowe nr 2, Bochnia 2004.
 8. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Markowska-Bzducha E., Samodzielność finansowa samorządów w krajach Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, t. II.
 10. Stępień H., Finanse lokalne w warunkach decentralizacji finansów publicznych, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Włocławek 2006.
 11. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2010, nr 80, poz. 526.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu