BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Badzińska Ewa (Politechnika Poznańska)
Title
Perspektywy i bariery rozwoju firm spin-off w Polsce
Prospects and Barriers to the Development of Spin-off Companies in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 25-34, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Przedsiębiorczość akademicka, Przedsiębiorczość, Spin-off
Academic entrepreneurship, Entrepreneurship, Spin-off
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tworzenie firm odpryskowych, jako efektu przedsiębiorczości akademickiej, jest jednym z istotnych tematów rozważań w ostatnich latach. Głównym celem pracy jest identyfikacja i analiza uwarunkowań natury ekonomiczno-prawnej i organizacyjnej w procesie tworzenia firm typu spin-off oraz perspektyw i barier ich rozwoju. Ze względu na interdyscyplinarny charakter badanego problemu może on być postrzegany wielokierunkowo. Publikacja ma charakter analityczno-koncepcyjny i może stanowić przyczynek do dyskusji nad podjętą problematyką oraz punkt wyjścia do badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)

Creating spin-offs as a result of academic entrepreneurship has been one of important topics for discussion in recent years. The main aim is to identify and analyze the determinants in the creation of companies such as spin-offs. An attempt has been made to define prospects and barriers to the development of spin-off companies. Due to the interdisciplinary nature of the problem it can be perceived in various ways. The publication is of an analytical-conceptual character and can constitute a contribution to the discussion on the issues and as the starting point for empirical research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Birley S., Universities, academics and spinout companies: Lessons from Imperial, "International Journal of Entreprenership Education" 2002, no. 1.
 2. Chyba Z., Grudzewski W.M., Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2011.
 3. Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa 2005.
 4. Hejduk K. (red.), Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, IFGN SGH, Warszawa 2005.
 5. Jasiński H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 6. Kubiak K., Transfer wiedzy w koncernach high-tech, [w:] Foresight Sieci gospodarcze Wielkopolski - Scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Raport końcowy, red. M.K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 7. Krzewiński Z. (red.), Produkt finalny Model Open Code Transfer, Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Poznań 2012.
 8. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna. Bogactwo z wiedzy, PWN, Warszawa 2000.
 9. Lamont L.M., Entrepreneurship, Technology and the University, "R&D Management" 1972, vol. 2, no. 3.
 10. Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 11. Nicolaou N., Birley S., Academic networks in a trichotomous categorisation of university spin-outs, "Journal of Business Venturing" 2003, no. 18.
 12. Popławski W., Bakalarz S., Przedsiębiorstwa odpryskowe w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 1 (696).
 13. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 14. Roberts E.B., Malone D.E., Policies and structures for spinning off new companies from research and development organization, "R&D Management" 1996, vol. 26, no. 1.
 15. Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006.
 16. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu