BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baer-Nawrocka Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Sadowski Arkadiusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Polityczne i strukturalne czynniki wpływające na przemiany w rozmieszczeniu produkcji trzody chlewnej w krajach Unii Europejskiej
Political and Structural Factors Affecting the Changes in the Distribution of Pig Production in the European Union Countries
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, 35-44, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Czynniki produkcji, Rolnictwo, Hodowla zwierząt, Wspólna Polityka Rolna
Production factors, Agriculture, Animal husbandry, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy przemian w zakresie rozmieszczenia produkcji trzody chlewnej w Unii Europejskiej w latach 2003-2010. Szczególną uwagę zwrócono na ekonomiczne i polityczne przyczyny zaobserwowanych tendencji. Zauważono, że konkurencja rynkowa przyczyniła się do wystąpienia zjawisk koncentracyjnych, które dodatkowo wzmocnione zostały przez obowiązek stosowania się do norm UE, powodujących, że w wielu przypadkach wytwarzanie w małej skali jest nieuzasadnione mikroekonomicznie. Jednocześnie zaobserwowano, że wzrost kapitałochłonności produkcji przyczynił się do zmian w geograficznej alokacji produkcji, która w ostatnich latach "przemieszcza" się w kierunku państw, gdzie zasoby kapitału występują w ilości nadwyżkowej w stosunku do zasobów ziemi i pracy, a więc do większości państw UE-15.(abstrakt oryginalny)

The article analyzes the changes in the distribution of pig production in the European Union in the years 2003-2010. Particular attention was paid to the economic and political causes of the observed trends. The results prove that the market competition, as well as the obligation to comply with EU standards have contributed to the concentration phenomena in the sector. Consequently, small-scale production has not been justified from the microeconomic point of view. Moreover, the results show that the increase in capital intensity of production has contributed to changes in the geographical allocation of production. In recent years, the production tends to move to the countries where capital resources are in excess in relation to the resources of land and work. These are mainly the UE-15 countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E., The influence of the integration with the European Union on Central and Eastern European Countries' agricultural productivity, [w:] Global challenges and politics of the European Union - Consequences for the New Member States, eds. M. Piotrowska, L. Kurowski, Research Papers of Wrocław Uniwersity of Economics no. 59, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 2. Bański J., Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa 2007.
 3. Ciamaga L., Czynników produkcji rozmieszczenie i przenośność w skali międzynarodowej, [w:] Mała encyklopedia ekonomiczna, red. K. Secomski, PWE, Warszawa 1974.
 4. Gołębiewski J., Konkurencyjność produktów polskiego rolnictwa na rynku UE, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 4, Warszawa-Poznań-Lublin 2008.
 5. Grabowski S., Ekonomika gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1998.
 6. Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 2003.
 7. Poczta W., Sadowski A., Możliwości finansowania projektów związanych z ochroną przyrody w ramach zrównoważonego rozwoju, [w:] Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju, red. J. Nowacki, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2007.
 8. Sadowski A., Konkurencyjność rolnictwa nowych i starych państw członkowskich UE, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 1, Warszawa-Poznań-Lublin 2008.
 9. Sadowski A., Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "Journal of Agribussines and Rural Development", Poznań 2009.
 10. Stańko S., Tendencje w produkcji, handlu zagranicznym i konsumpcji wieprzowiny w Polsce w latach 1990-2007, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 4, Warszawa-Poznań-Lublin 2008.
 11. Stępień S., Determinanty konkurencyjności rynku wieprzowiny w Danii, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 4, Warszawa-Poznań-Lublin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu