BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bonarska-Treit Alicja (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Title
Turystyka szansą rozwoju lokalnego
Tourism as a Chance for Local Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 65-76, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Ekonomia, Rozwój lokalny, Turystyka
Economics, Local development, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań w tej pracy jest pokazanie turystyki jako potencjału gospodarczego kształtującego i wpływającego na rozwój lokalny. Na początku scharakteryzowany został rozwój lokalny oraz jego czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Kolejnym krokiem było pokazanie turystyki w aspekcie lokalnym jako znaczącego elementu rozwoju społeczno- -gospodarczego w skali regionu. Na koniec turystyka została pokazana jako jedna z gałęzi gospodarki, która jest szansą na rozwój gminy Muszyna.(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is to show tourism as an economic potential shaping and influencing local development. At the beginning local development and its internal and external factors are described. Next step is to show tourism in the local aspect as a significant element of social and economic development in the region. At the end, tourism is shown as one of the branches of economy, which is a chance for the development of Muszyna community.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Informacyjny nr 24 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Biuletyn Informacyjny - grudzień 2009.
 2. Biuletyn Informacyjny nr 25 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Biuletyn Informacyjny - marzec 2010.
 3. Biuletyn Informacyjny nr 27 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Biuletyn Informacyjny - listopad 2010.
 4. Biuletyn Informacyjny nr 30 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Biuletyn Informacyjny - kwiecień 2011.
 5. Butowski L., Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny, Difin, Warszawa 2009.
 6. Instytut Turystyki, http://www.intur.com.pl/statystyka.htm, dostęp: 26.03.2013.
 7. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 8. Kurek W., Turystyka, PWN, Warszawa 2007.
 9. Łaźniewska E. (red.), Turystyka w rozwoju lokalnym, Poznań 2012, http://kdg.ue.poznan.pl/att/Gospodarka_ Turystyczna/podrecznik_GT.pdf , dostęp: 23.03.2013.
 10. Meyer B., Milewski D., Strategie rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa 2009.
 11. Nowak J.F., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 12. Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 13. Parysek J., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, [w:] J. Parysek (red.), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, t. CIV, PWN, Warszawa 1995.
 14. Pietrzyk I., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, [w:] R. Broszkiewicz (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 786, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 15. Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Agencja TNOiK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003.
 16. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008- -2015, Muszyna 2007, http://img.iap.pl/s/300/7846/Edytor/File/Zalacznik.pdf , dostęp: 27.03.2013.
 17. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 18. Szubert-Zarzeczny U., Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski, "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław 2002.
 19. Światowa Organizacja Turystyki UNWTO, http://media.unwto.org/en/press-release/2011-05-11/international- tourism-first-results-2011-confirm-consolidation-growth, dostęp: 26.03.2013.
 20. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008, Balancing Economic Development and Environmental Sustainability, World Economic Forum, Geneva Switzerland 2008, https://members.weforum. org/pdf/global_competitiveness_reports/ttreport/ttfullreport.pdf, dostęp: 26.03.2013.
 21. Urząd Statystyczny w Krakowie, Województwo Małopolskie, Podregiony, Powiaty, Gminy, Kraków 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, www.stat.gov.pl/krak, dostęp: 26.03.2013.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu