BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolata Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Pozycja konkurencyjna obszarów wiejskich Polski Wschodniej z punktu widzenia ich wyposażenia w infrastrukturę gospodarczą
Competitive Position of East Poland Rural Areas from the Point of View of Economic Infrastructure Equipment
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 100-108, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Infrastruktura gospodarcza, Obszary wiejskie, Konkurencyjność
Economic infrastructure, Rural areas, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Waga problemu, jakim jest stan wyposażenia obszarów wiejskich w podstawowe urządzenia infrastruktury gospodarczej, wynika przede wszystkim z tego, że niedostatecznie rozwinięta i źle funkcjonująca infrastruktura może stanowić jedną z podstawowych barier ich aktywizacji gospodarczej. Przedstawione w pracy wyniki badań pozwalają stwierdzić, że wśród pięciu województw Polski Wschodniej najlepszą pozycję konkurencyjną pod względem zagospodarowania infrastrukturalnego, nie tylko na tym obszarze, ale i w kraju, ma województwo podkarpackie. Województwo świętokrzyskie zajmuje miejsce wśród jednostek o średniej konkurencyjności, zaś pozostałe trzy województwa: lubelskie, podlaskie i warmińsko- mazurskie są jednymi z czterech najmniej konkurencyjnych w kraju.(abstrakt oryginalny)

Less-developed and poorly functioning infrastructure can be one of the main barriers to economic revival of rural areas. Therefore, the problem of equipment in the main unit of economic infrastructure is very important. The work results allow to conclude that Subcarpathian Voivodeship has the best competitive position in terms of infrastructure development, among the five voivodeships of Eastern Polish and in the country. Świętokrzyskie Voivodeship takes place among the units with an average competitiveness while the other three voivodeships: Lubelskie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie are ones of four voivodeships with the lowest competitiveness in the country.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dolata M., Łuczka-Bakuła W., Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
  2. Królikowski Z., Stankiewicz B., Konkurencyjność województw w latach 1999-2009 - wybrane aspekty, [w:] Marketing terytorialny - konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, red. W. Deluga, J. Dyczkowska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.
  3. Nowak M., Rozwój obszarów wiejskich - istota i czynniki, [w:] Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, red. D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
  4. Ratajczak M., Znaczenie infrastruktury w procesach globalizacji i integracji regionalnej, [w:] Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Poznaniu, Poznań 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu